projekty uchwał
Sesja XIV - 23-10-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 23 października 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XIV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25.09.2007 roku.
5/ Informacja o działalności Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. za 9 miesięcy 2007 roku.
6/ Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok,
2. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 712/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku,
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zabezpieczenia środków na realizację projektu „Region Płocki – regionem europejskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
4. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy,
5. zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 oraz Uchwałą Nr 182/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007,
6. zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 964/LVII/06 z 27 czerwca 2006 roku zmienionego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku,
7. zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka,
8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w Płocku,
9. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011,
10. wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008 – 2011,
11. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011,
12. wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008 – 2011.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 17 października 2007, godzina 09:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 920
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji