Uchwała Nr 915/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: zasad współpracy Miasta Płocka z innymi gminami w ramach projektu pn.: „URBAMAS”

Uchwała Nr 915/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: zasad współpracy Miasta Płocka z innymi gminami w ramach projektu pn.: „URBAMAS”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Podejmuje się współpracę z innymi gminami, zwanymi dalej partnerami projektu, w  ramach projektu pn.: „URBAMAS”, zwanego dalej projektem, dotyczącego zintegrowanego systemu zarządzania przestrzenią i realizowanego przy współudziale finansowym programu URBACT.

§ 2

Ustala się następujące zasady udziału Miasta Płocka w projekcie:
1. Miasto Płock jest partnerem wiodącym projektu,
2. Miasto Płock zarządza projektem i środkami finansowymi wpływającymi z URBACTu, w tym rozdysponowuje te środki, zgodnie z zawartymi porozumieniami, pomiędzy partnerów projektu,
3. Miasto Płock podejmie współpracę z innymi gminami w drodze porozumień.

§ 3

Postanawia się zapewnić w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji projektu.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1. zawarcia porozumienia o współfinansowaniu projektu z Instytucją Zarządzającą Programu URBACT,
2. zawarcia porozumień z partnerami projektu.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


PROGRAM URBACT jest to Program Inicjatywy Europejskiej na lata 2002-2006. Program ma charakter miękki – nie inwestycyjny a propozycja wiodącego partnera sieci tematycznej w Polsce pozwala wskazać najistotniejsze 3 jego zalety dla Płocka:

1. Stworzenie wizerunku Płocka jako nowoczesnego ośrodka rozwiązującego swoje problemy ekonomiczno gospodarcze i przestrzenne czerpiąc doświadczenia              z praktyki Unii Europejskiej
2. Budowanie zdolności kadry zarządzającej do pozyskiwania środków europejskich i tworzenia projektów
3. Podniesienie umiejętności profesjonalnych pracowników Urzędu Miasta i firm komunalnych w zakresie tematycznym sieci
4. lista propozycji projektów o jakie będzie można aplikować plus identyfikacja partnerów
Projekt „URBAMAS”, dotyczący systemu zarządzania przestrzenią miejską, realizowany w ramach inicjatywy europejskiej URBACT, jest autorskim projektem przygotowywanym przez ogólnopolską sieć miast. Miastem wiodącym projektu URBAMAS będzie Płock – inicjator projektu.
Celem projektu jest uzyskanie dokumentu prezentującego modelowy system zarządzania przestrzenią miejską w oparciu o doświadczenia i korzystne rozwiązania problemów stosowane w każdym z miast partnerskich projektu oraz innych miastach europejskich. W ramach utworzonej sieci i przeprowadzanych szkoleń i  warsztatów zostaną przedstawione różnorodne aspekty  tego tematu. Każde z miast zajmie się przygotowaniem zbioru rozwiązań dla problemów oraz dobrych praktyk w zakresie wycinka systemu (na który składają się cztery fazy: prognozowanie, wdrażanie, realizowanie, monitorowanie i ocena systemu zarządzania przestrzenią miejską), w zakresie którego posiada najlepsze osiągnięcia. Przygotowane rozwiązania będą analizowane i oceniane przez ekspertów polskich i krajowych uczestniczących w projekcie, których zadaniem będzie wniesienie fachowych rad.
Problem skoordynowania procesu zarządzania miastem z gospodarowaniem przestrzenią w szczególności dotyczy prognozowania rozwoju i przekładania tej prognozy na  rzeczywiste, tj dostosowane do zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych oraz efektywne, tj. z wykorzystaniem zasobów ludzkich, w tym mieszkańców miasta, a także ekonomiczne, tj. polegające na wykorzystaniu nie tylko publicznych środków finansowych, zarządzanie przestrzenią miejską. Projekt ma służyć zintegrowanemu podejściu do zarządzania przestrzenią.

Cele projektu:
- podniesienie umiejętności profesjonalnych pracowników Urzędów Miast i firm komunalnych odpowiedzialnych za rozwój urbanistyczny miast.
- wzmocnienie świadomości i zrozumienia wśród mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych  i instytucji publicznych miast dla problemu zarządzania przestrzenią miasta,
- wymiana doświadczeń, w szczególności dobrych praktyk, pomiędzy miastami partnerskimi sieci,
- zrealizowanie modelowych działań  w miastach partnerskich.

Oczekiwane wyniki:
- stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy miastami, urzędnikami, uczelniami i mieszkańcami w sferze podejścia do zarządzania przestrzenią miasta poprzez seminaria i warsztaty, wymianę urzędników oraz utworzenie strony internetowej,
- analiza porównawcza sposobu podejścia do zarządzania przestrzenią w każdym z miast sieci,
- przewodnik dla miast określający modelowy sposób zarządzania zrównoważonym gospodarowaniem przestrzenią miasta ze wskazaniem najlepszych praktyk.

Całkowity koszt projektu URBAMAS szacuje się na kwotę 86 815 EUR.
Sieć miast utworzona w ramach projektu jest siecią polską, w której innymi partnerami są: Elbląg, Bydgoszcz, Włocławek, Słupsk, Tczew i Białystok.  Mimo , że projekt dotyczy działań bieżących, realizowanych przez Urząd Miasta Płocka i nie następuje wydzielenie majątku na rzecz współpracy z innymi miastami, to  ze względu na konieczność rozdysponowywania przez miasto Płock, jako partnera wiodącego projektu, środków unijnych na rzecz innych partnerów projektu konieczne jest usankcjonowanie powyższej współpracy w formie uchwały rady miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 320
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji