UCHWAŁA NR 190/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie : sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

UCHWAŁA NR 190/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie :  sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby oraz  wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591, ze zm.: Dz. U.  z 2002 roku Nr 23,  poz. 220;   Nr 62, poz. 558; Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116, poz. 1203;  Dz. U  z 2005 roku Nr 172,   poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U.  z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. Z 2007 roku Nr 48, poz 327, Nr 138, poz 974 ) w związku  z  art. 15 ust.  5   ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (  Dz. U. z 2000 roku Nr 50, poz. 601; ze. zm.  Dz. U.  z 2001 roku Nr 125, poz. 1371; Dz. U.  z 2002 roku   Nr 113 poz. 984;  Nr 130, poz. 1112; Dz. U. z 2003 roku Nr 149, poz. 1452;  Nr 211, poz. 2049; Dz. U. z 2004 roku Nr 97, poz. 962; Nr 160, poz. 1678; Nr 281, poz. 2780; Dz. U. Z 2006 roku Nr 133, poz. 935) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

Określa się następujący sposób ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,  naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez  uzasadnionej potrzeby:
1) podstawą do ustalenia wysokości opłat dodatkowych jest cena najtańszego jednorazowego biletu normalnego ustalonego uchwałą Rady Miasta Płocka.
2) opłaty dodatkowe ustala się,  biorąc za podstawę cenę o której mowa w §  1 ust.  1  w wysokości stanowiącej:
          a)  50 – krotność tej ceny       - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
          b)  40 – krotność tej ceny       - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego
                                                          uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego  przejazdu,
          c) 20 – krotność tej ceny         - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a
                                                w  szczególności za zabrane ze sobą do środka
                                                transportu:
-   rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa
    przewiduje  opłaty - bez odpowiedniego dokumentu 
    przewozu,
                                              -   rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy
                                                  dopuszczone do przewozu na warunkach
                                                  szczególnych – bez zachowania tych warunków,
           d) 150 – krotność tej ceny     - za spowodowane przez podróżnego zatrzymania lub
                                          zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej
                                          przyczyny,
           e)  opłata dodatkowa o której mowa w pkt. a i b zostanie obniżona o 30 % w przypadku
                uiszczenia jej u kontrolera w autobusie lub w ciągu 7 dni liczonych od daty wystawienia
                dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia, płatna w kasie  przedsiębiorstwa
                wystawiającego opłatę karną,
3) opłatę manipulacyjną , w przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty, o której mowa w ust. 2 lit. a i b ustala się w wysokości stanowiącej 10 % opłaty dodatkowej zwracanej lub umarzanej.


§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały:
 Uchwała Nr 508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie: sposobu
ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby.
 Uchwała Nr 762/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku.

§  4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2007 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Projekt uchwały,  stanowi tekst jednolity następujących uchwał Rady Miasta Płocka:
 uchwała Nr 508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie: sposobu
ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby.
 uchwała Nr 762/XLIV/05 Rady Miasta Płoca z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku.
Uchwałą Nr 508/XXV/00 z dnia 28 marca 2000 roku, Rada Miasta Płocka określiła sposób ustalenia opłat dodatkowych  pobieranych w razie:
a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu bądź  braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego  przejazdu,
b) nie zapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
c) spowodowania,  bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.
Następnie  ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy – Prawo przewozowe  /Dz. U.  Z 2004 roku Nr 281 poz. 2780/ wprowadziła zmiany w art. 33 a,   ust .3 a,  wskazujące na konieczność występowania opłaty manipulacyjnej,  która została wprowadzona Uchwałą  Nr 762/XLIV/05 Rady Miasta Płoca z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku.
Ustalenia dotychczas obowiązujacych uchwał Rady Miasta Płocka nie były zgodne z postanowieniami ustawowymi w zakresie dotyczącym wysokosci opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku  przejazdu  bez ważnego dokumentu poświadczającego  uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu / przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy – 40 – krotność  ceny najtańszego jednorazowego biletu normalnego ustalonego uchwałą Rady Miasta, ustalenia uchwały  50 – krotność  ceny najtańszego jednorazowego biletu normalnego ustalonego uchwałą Rady Miasta/.  Wskazane uregulowanie zgodnie z przepiami ustawowymi zostało wprowadzone w §  1 ust 2 lit. b  przedłożonego  projektu  uchwały

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 224
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji