UCHWAŁA NR 201/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Panu Ryszardowi Kowalskiemu.

UCHWAŁA NR 201/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Kowalskiemu.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Kowalskiemu za działalność społeczną na rzecz ludzi chorych i potrzebujących pomocy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


         Przewodnicząca
               Rady Miasta Płocka

         
                Elżbieta Gapińska

 

 

 


Uzasadnienie

Pan Ryszard Kowalski urodził się 7 listopada 1930 roku w Płocku. Przez 37 lat pełnił zawodową służbę wojskową, przez 20 lat w Olszyńskim Szkolnictwie – Oficerskiej Szkole Artylerii Nr 2 – Oficerskiej Szkole Uzbrojenia – w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki – jako szef węzła łączności.
W roku 1970 na własną prośbę służbowo zostaje przeniesiony do Płockiego Garnizonu, pełniąc służbę w Powiatowym Sztabie Wojskowym – Wojskowej Komendzie Uzupełnień – Wojewódzkim Sztabie Wojskowym. Przez 17 lat w ww instytucjach pełnił kierownicze stanowiska.
Po zwolnieniu na własną prośbę w 1987 roku zostaje żołnierzem w stanie spoczynku i emerytem wojskowym. W tym samym roku zasila szeregi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Przeszedł wszystkie funkcje związkowe: Sekretarz Koła, Prezes Zarządu Koła, od 2005 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu Rejonowego Związku.
Człowiek o wysokich zdolnościach organizacyjnych, wrażliwy na sprawy ludzkie, oddany sprawom innych. Niesie osobistą pomoc dla ludzi schorowanych i potrzebujących pomocy fizycznej i socjalnej. Dzięki Niemu Związek zorganizował wolontariat koleżeński, który służy osobom przywiązanym do łóżka i wózka inwalidzkiego. Członkowie Związku określają Go „właściwy człowiek na właściwym miejscu”. Za działalność społeczną Związku wyróżniony zostaje dwukrotnie „Honorową Odznaką za Zasługi dla Związku”. W roku 2010 za wybitne zasługi uhonorowany wpisem do Księgi Zasłużonych w działalności Związkowej.
Równolegle w 1987 roku zatrudniony zostaje w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Płocku na stanowisku specjalisty ds. obronnych i obrony cywilnej, gdzie mimo ukończenia 80 lat życia pracuje nadal.
Za wyniki osiągane w obronności Minister Obrony Narodowej III RP Janusz Onyszkiewicz uhonorował Go Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności”.
Ryszard Kowalski bardzo kocha sport a szczególnie piłkę nożną. Działa od kilku lat w strukturach Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, pełniąc funkcje Przewodniczącego Wydziału Gier i Ewidencji.
Przed powołaniem do służby wojskowej w 1950 roku działacz ZHP, piastował funkcje drużynowego w Szkołach Podstawowych Nr 4 i 8 w Płocku, był też członkiem Komendy Płockiego Hufca.
VIII Krajowy Zjazd Zarządu Głównego Związku w 2009 roku powierza Mu obowiązki w strukturach Związku i zostaje członkiem: Głównego Sądu Koleżeńskiego, członkiem Kolegium Wykonawczego Komisji Socjalno – Zdrowotnej Związku.
Odpowiedzialny z urzędu za sprawy społeczne w kierowanym Związku. Niesie pomoc żołnierzom w stanie spoczynku w zaawansowanym wieku, którzy są niedołężni, niezdolni do samodzielnej egzystencji. Całe życie poświęcił działalności społecznej dla drugiego człowieka
Jest korespondentem „Głosu Weterana i Rezerwisty”, posiada patent korespondenta. Redakcja tegoż miesięcznika powołała Ryszarda Kowalskiego w skład 14 osobowej Rady Redakcyjnej gazety.
Za wyniki w służbie i pracy uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Płockiego. Prezydent Miasta Płocka nadał Mu odznakę Laude Probus.
 Kapituła na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2011 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Ryszardowi Kowalskiemu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 402
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji