UCHWAŁA NR 817/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock

UCHWAŁA NR 817/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, reprezentowaną przez Leszka Sekulskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w zakresie zaprojektowania i wykonania połączenia ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów na drodze krajowej nr 60 na odcinku od km 62+032 do km 62+071 częściowo położonych w granicy administracyjnej Gminy Płock, a częściowo Gminy Łąck. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 23 maja 2013r poz. 594), oraz na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr  23, poz.  136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227,  poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z  2010  r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, 965, 1256, 1445).

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między Gminą Miasto Płock a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w zakresie zaprojektowania i wykonania przez Gminę Miasto Płock połączenia ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów na drodze krajowej nr 60 na odcinku od km 62+032 do km 62+071 częściowo położonych w granicy administracyjnej Gminy Płock a częściowo Gminy Łąck

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący          

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 993
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji