UCHWAŁA NR 609/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku.

UCHWAŁA NR 609/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku z okazji 40 – lecia istnienia i za wkład Szpitala w dziedzinie opieki zdrowotnej dla mieszkańców Płocka i okolic.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka

         
                Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 410
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji