Uchwała Nr 924/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok.

Uchwała Nr 924/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 12 pkt. 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.  220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420) oraz uchwały Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2001 roku – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2005 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka dotyczącym absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie przedłożenia przez Prezydenta sprawozdania – udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Płocka określonymi w ustawach o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz ustawie o finansach publicznych, Rada Miasta Płocka zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka za 2005 rok oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tego tytułu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 013
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji