UCHWAŁA Nr 407/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej działka nr 917 przy ul. Kilińskiego 11 Stowarzyszeniu „Monar” w Warszawie - Punktowi Konsultacyjnemu „Monar” w Płocku

UCHWAŁA Nr 407/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej działka nr  917 przy ul. Kilińskiego 11 Stowarzyszeniu „Monar” w Warszawie - Punktowi Konsultacyjnemu „Monar” w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 18 ustawy z dn. 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami: Dz. U Nr 281 poz. 2782 z 2004 r.; D z. U. Nr 130 poz. 1087; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 1459 z 2005 r.; Dz. U. Nr 104 poz. 708; Dz. U. Nr 220 poz. 1601; Dz.U. Nr 220 poz. 1600 z 2006 r.; Dz. U. Nr 69 poz. 468; Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2007 r.; Dz. U. Nr 59 poz. 369 z 2008 r.), Rada Miasta Płocka postanawia:
 
§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie Stowarzyszeniu „Monar” w Warszawie - Punktowi Konsultacyjnemu „Monar” w Płocku z przeznaczeniem na działalność statutową, na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej działka nr ewidencyjny 917 przy ul. Kilińskiego 11 na następujących warunkach:
1. czynsz za najem nieruchomości – 1300 zł netto miesięcznie plus podatek VAT, podwyższany o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS z początkiem każdego kolejnego kwartału,
2. obowiązek ponoszenia opłat niezależnych, kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości, w tym napraw i konserwacji,
3. obowiązek ponoszenia kosztów wszelkich remontów i modernizacji,
4. obowiązek zmiany sposobu użytkowania nieruchomości - w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy najmu,
5. obowiązek wykonania robót budowlanych w zakresie umożliwiającym bezpieczne użytkowanie nieruchomości - w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy najmu.

§ 2
Wyrazić zgodę na zwolnienie najemcy z opłat czynszu na okres pierwszych 12 miesięcy, począwszy od daty zawarcia umowy najmu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


 Punkt Konsultacyjny ”Monar”w Płocku zwrócił się z wnioskiem o wynajęcie nieruchomości zabudowanej mieszczącej się przy ul. Kilińskiego 11 działka 917. W chwili obecnej Punkt Konsultacyjny prowadzi swoją działalność w lokalu przy ul. Pl. Dąbrowskiego 1. Budynek przy ul. Pl. Dąbrowskiego 1 jest w złym stanie technicznym, w związku z czym istnieje konieczność wyłączenia go z eksploatacji.
 Nieruchomość przy ul. Kilińskiego 11 przeznaczona będzie na działalność statutową Punkt Konsultacyjnego tj. pomoc dla osób zagrożonych narkomanią, uzależnionych oraz ich rodzin poprzez konsultacje i porady indywidualne, poradnictwo rodzinne, organizowanie detoksykacji oraz leczenia w ośrodkach stacjonarnych, psychoedukację, zapobieganie nawrotom uzależnienia, zajęcia informacyjne i edukacyjne na temat narkomanii.
 Budynek zlokalizowany na nieruchomości w chwili obecnej posiada status budynku mieszkalnego i w przypadku jego wynajęcia na opisaną wyżej działalność wymaga zmiany sposobu użytkowania. Ponadto ze względu na stan techniczny nieruchomości, dla bezpiecznego jej użytkowania, konieczne jest wykonanie niezbędnych  robót remontowych. Do powyższych czynności zobowiązany został najemca w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy najmu. Z tytułu wykonania robót remontowych najemca zwolniony zostanie z opłat czynszu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy najmu.
 W związku ze złożonym wnioskiem o najem nieruchomości konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 30 października 2008, godzina 07:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 189
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji