UCHWAŁA NR 585/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 585/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2012 rok.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153), art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 92, poz. 753, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) i art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się co następuje:
§1.
Przyjmuje się „Ocenę zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2012 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 353
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji