UCHWAŁA NR 444/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie: wspierania działalności szkół wyższych.

UCHWAŁA NR 444/XXVII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie: wspierania działalności szkół wyższych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 Nr 28, poz. 142, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz Dz.U. z 2012 roku poz. 567), art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r. Nr 572, Nr 742) oraz Uchwały Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku – Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1
Wspierać działalność szkół wyższych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w zakresie przedmiotowym określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2
Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zawierania ze szkołami wyższymi odrębnych porozumień określających szczegółowo zakres przedmiotowy i finansowy wsparcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr 613/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 


        Załącznik Nr 1
        do Uchwały Nr 444/XXVII/2012
        Rady Miasta Płocka
        z dnia 25 września 2012 roku


Wśród istotnych działań mających wpływ na realizację ww. uchwały należy przede wszystkim wymienić:

Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju  i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej,
 
Pomoc w sprawie pozyskania dla płockich szkół wyższych wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, tj. samodzielnych pracowników naukowych  poprzez zastosowanie preferencyjnych warunków nabycia mieszkań i działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną dla nauczycieli akademickich,

Wzbogacanie  księgozbiorów bibliotek szkół wyższych wraz z ich digitalizacją i  archiwizacją,

Finansowe i merytoryczne wspieranie rozwoju kultury, nauki, sportu i turystyki środowisk akademickich,

Popularyzacja dorobku nauki poprzez wsparcie finansowe organizowanych  sympozjów, konferencji i seminariów o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących miasto w kraju i na świecie,

Zorganizowanie corocznego konkursu „Dyplom dla Płocka”, który jest ważnym elementem inspirującym i dopingującym studentów piszących pracę magisterską oraz doktorskie i habilitacyjne o tematyce naukowo – badawczej związanej z rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych miasta Płocka - wykorzystywanej do bieżącej działalności jednostek organizacyjnych miasta,

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 września 2012, godzina 10:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 728
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 26 września 2012, godzina 10:25
  • Historia aktualizacji

  • 26 września 2012, godzina 10:25 Aktualizacja danych