Uchwała Nr 759/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka.

Uchwała Nr 759/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z § 23 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306, z 2004 r. Nr 261 poz. 7118 i Nr 303 poz. 8572)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Na Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka wybrała

Pana Jacka Szubstarskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 276
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji