UCHWAŁA NR 395/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie skargi Pana Jerzego Maneckiego zam. w Płocku na działania Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 395/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie skargi Pana Jerzego Maneckiego zam. w Płocku na działania Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę Pana Jerzego Maneckiego na działania Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 lipca 2008 r. uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu  w dniu 18 sierpnia 2008 r. dokonała analizy skargi złożonej przez Pana Jerzego Maneckiego zam. w Płocku na działania Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 07 lipca 2008 r. (wpłynęła do Biura Obsługi Rady Miasta 08.07.2008 r.) polegające na braku udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 16 kwietnia 2008 r.
W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń, działanie Prezydenta Miasta zostało uznane za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem. Prezydent Miasta korzystając ze  swoich uprawnień przekazał  skargę z dnia 16 kwietnia 2008 r. do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., która pismem z dnia 08 lipca 2008 r. udzieliła Panu J.  Maneckiemu odpowiedzi na tę skargę. 
Zgodnie z opinią prawną KPM.OR.III.0540/215/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. Prezydent Miasta nie miał obowiązku osobiście odpowiadać na skargę Pana J. Maneckiego, w związku z tym jako odpowiedź na skargę z dnia 16 kwietnia 2008 r. Komisja uznała stanowisko Rady Nadzorczej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zawarte w jej piśmie z dnia 08 lipca 2008r.
Stąd też Komisja Rewizyjna uznała skargę z dnia 07 lipca 2008 r. za nieuzasadnioną.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 08:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 696
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji