Uchwała Nr 703/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: programu pn. ”Płock dla Przedsiębiorczych” skierowanego do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek działalność gospodarczą

Uchwała Nr 703/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: programu pn. ”Płock dla Przedsiębiorczych” skierowanego do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek działalność gospodarczą

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz.1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703) oraz art. 9 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 z 2004 roku , Dz.U. Nr 273 poz. 2703 z 2005 roku) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć program pn. ”Płock dla Przedsiębiorczych”, skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie miasta Płocka, zamierzających podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wyrazić zgodę na:
1.udzielenie pomocy finansowej w latach 2005 -2006 Starostwu Powiatowemu w Płocku z przeznaczeniem dla  Powiatowego Urzędu Pracy, w wysokości 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych) na realizację programu pn. ”Płock dla Przedsiębiorczych”.
2.zawarcie porozumienia w celu realizacji zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.

§ 3

Określić źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka:
Dział 750 – Administracja Publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność  § 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, Zadanie Nr 02/PR/P – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - 2005 rok – 1.000.000,00 zł., 2006 rok – 1.000.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E

Jedną z podstawowych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu jest wspieranie samozatrudnienia, poprzez tworzenie instrumentów ułatwiających start do prowadzenia działalności gospodarczej.
Warto podkreślić iż wprowadzenie w życie tej uchwały odbywa się nie w sposób incydentalny ale stanowi część pewnego pakietu projektów uchwał zmierzających do tego samego celu jak projekt zniesienia opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej czy zmiany w uchwale dotyczącej ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych a także wprowadzenie programu bezpłatnych przejazdów dla osób aktywnie poszukujących pracy.
Uchwała wprowadzająca Program ma działać zatem w pewnym otoczeniu prawnym, w otoczeniu zróżnicowanych narzędzi skierowanych na zwalczanie różnych aspektów bezrobocia.
Wiele osób bezrobotnych posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę umożliwiającą im prowadzenie własnej działalności bardzo często jedyną przyczyną, która utrudnia im podjęcie takich działań jest ich sytuacja materialna uniemożliwiająca skorzystanie z kredytu czy poręczenia ze względu na brak zdolności kredytowej czy możliwości zabezpieczenia kredytu.
Tworzy to mechanizm błędnego koła i wymuszonej bezradności pomimo obiektywnych możliwości i kwalifikacji do uniezależnienia się. Bez tworzenia warunków do realizacji tworzenia własnych miejsc pracy wszelka pomoc finansowa nieuchronnie zamienia się w pomoc socjalną czy filantropię, która nie znosi przyczyn bezrobocia a jedynie łagodzi jego skutki.
Udzielenie im wsparcia na starcie doprowadzić ma w konsekwencji do całkowicie samodzielnego prowadzenia działalności i korzystania z wyżej wymienionych narzędzi rozwoju a także środków strukturalnych przeznaczonych dla małych przedsiębiorstw oraz stworzenie dodatkowych miejsc pracy.
Zaletą takiego programu jest i to iż może przyczynić się do ograniczenia tzw. szarej strefy oraz ograniczenia bezrobocia ukrytego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 326
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji