UCHWAŁA NR 613/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 613/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości przez:
1. Gminę – Miasto Płock - Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku:
1)w zakresie usług dostępu do Internetu:
   a) w 2010 roku - 2.000,00 (dwa tysiące) złotych,
   b) w 2011 roku - 2.000,00 (dwa tysiące) złotych,
2)w zakresie zakupu usług telefonii stacjonarnej:
   a) w 2010 roku - 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych,
   b) w 2011 roku - 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. Gminę – Miasto Płock – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku:
        1) w zakresie zakupu usług telefonii komórkowej:
   a) w 2009 roku -  200,00 (dwieście) złotych,
   b) w 2010 roku - 1.200,00 (tysiąc dwieście) złotych,
   c) w 2011 roku - 1.000,00 (tysiąc) złotych.
§ 2.
Źródło finansowania: plany finansowe Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego oraz Liceum Ogólnokształcącego im.Władysława Jagiełły określone w Budżecie Miasta Płocka na lata 2009 - 2011.
§ 3.
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock – Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku umów w zakresie usług dostępu do Internetu oraz zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej na okres przekraczający rok budżetowy, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej wysokość zaangażowanych środków, rodzaj zobowiązania i okres, na jaki mają być zaciągane. Łączne zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: w 2009 roku – 200,00 zł., w 2010 roku – 23.200,00 zł. oraz w 2011 roku – 23.000,00 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 867
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji