UCHWAŁA Nr 382/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

UCHWAŁA Nr 382/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi.

Na podstawie pkt 2 ust. 2 i pkt 3 Regulaminu Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi stanowiącego załącznik nr 1 do Karty Współpracy Miasta Płocka z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego przyjętej uchwałą Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Na członków Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wybrano następujących dwóch Radnych:

1. Barbara Smardzewska - Czmiel

2. Bożena Musiał.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 58/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Pismem PP.0155/3/08 z dnia 19.06.2008 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka d/s Organizacji Pozarządowych zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o dokonanie ponownego wyboru dwóch  delegatów Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w związku z upływem I kadencji jego działalności. Członkami Zespołu na podstawie uchwały Nr 58/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi były Panie radne Barbara Smardzewska – Czmiel i Elżbieta Podwójci – Wiechecka.
Zgodnie z zapisem pkt 2 ust. 2 i pkt 3 Regulaminu Zespołu Konsultacyjnego w skład Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (załącznik do uchwały Rady Miasta Płocka Nr 871/L/05 z dnia 29.12.2005 r.) wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Miasta. Rada Miasta wybiera swoich przedstawicieli do Zespołu spośród kandydatów zgłoszonych po jednym przez poszczególne Kluby Radnych oraz Przewodniczącego Rady Miasta. Wybór członków do Zespołu odbywa się na Sesji Rady  w drodze uchwały. Pismem z dnia 24.06.2008 r. przekazałem powyższą informację Przewodniczącym Klubów Radnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2008, godzina 07:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 225
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji