UCHWAŁA NR 115/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.


UCHWAŁA NR 115/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie:   ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 33 ust. 2 w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) –  Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1
1.Za wpis do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Płocka ustala się opłatę w wysokości 5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2.Kwota opłaty po jej wyliczeniu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 4 kwietnia 2011r.
 

  Przewodnicząca
 Rady Miasta Płocka
 
 Elżbieta Gapińska


UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) określone zostały nowe formy opieki nad małymi dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania. Zgodnie z art. 26 ustawy prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego (art. 27 ust. 1 ustawy). Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ust. 1 ustawy). Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy; wysokość tej opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały (art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy). Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Płocka realizuje swoje kompetencje.
Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) wysokość ww. opłaty nie może być wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określana jest w trybie postanowień ustawy z dnia 10  października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami). Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).  Wysokość minimalnego  wynagrodzenia za pracę w roku następnym podlega ogłoszeniu w terminie do dnia 15 września każdego roku; dopuszcza się zmianę ww. terminu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami). Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę uzgadnia Trójstronna Komisja, a w przypadku braku uzgodnień Komisji -  ustala Rada Ministrów wraz z terminem zmiany tej wysokości. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010r. (Dz.U. 194, poz. 1288) od dnia 1 stycznia 2011r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zostało w wysokości 1.386,00 zł.
Postanowienia uchwały obowiązują od dnia 4 kwietnia 2011r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 14:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 313
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji