UCHWAŁA NR 14/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała Nr 14/IV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie:  wydatków budżetu miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146 i Nr 106, poz.675), art. 12. pkt. 5 w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675), art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020 i Nr 96 poz. 620) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 i plan finansowy tych wydatków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.


§ 3
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w 2011 roku.

 


Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka


Elżbieta Gapińska

 

 

 


UZASADNIENIE


Art. 263 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i związane są z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.
Jednocześnie z wykazem wydatków, o którym mowa powyżej organ stanowiący określa ostateczne terminy ich dokonania w następnym roku budżetowym oraz ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Wykaz wydatków niewygasających sporządzony został  na podstawie wniosków wydziałów oraz jednostek organizacyjnych miasta i stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały.
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, będą zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2011, godzina 11:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 385
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji