UCHWAŁA NR 606/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie skargi Pana Jana Szałkowskiego na uchwałę Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 606/XLII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie skargi Pana Jana Szałkowskiego na uchwałę Rady Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)– Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

1.Uznaje się, że skarga z dnia 14 września 2009 r. Pana Jana Szałkowskiego na działanie Rady Miasta Płocka i jej Przewodniczącego Pana Tomasza Korgę w zakresie zatwierdzenia uchwałą Nr 520/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku – jest nieuzasadniona.
2.Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Tomasza Korgę do reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1, w tym do ustanawiania pełnomocnika procesowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady  Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e


Pan Jan Szałkowski złożył skargę z dnia 14 września 2009 r. na Radę Miasta Płocka i jej Przewodniczącego Tomasza Korgę, przesłaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dnia 06 października 2009 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 09.10.2009 r.).
 Ponieważ Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi zawartymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, skarga jest nieuzasadniona.
 Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy, czyli w tym przypadku za pośrednictwem Rady Miasta Płocka. Skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przekazuje się Sądowi w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Ponieważ skarga J. Szałkowskiego przesłana przez WSA wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 09.10.2009 r. - dokumenty winny być przesłane do Sądu najpóźniej do dnia 09 listopada 2009 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 30 października 2009, godzina 10:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 254
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji