Załącznik Nr 1 - Polityka mieszkaniowa Gminy Płock
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 372/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 372/XX/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 roku

Polityka mieszkaniowa Gminy Płock

          
Możliwość godziwego zamieszkania jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, a jej zaspokajanie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Posiadanie mieszkania na własność jest jednym z ważnych elementów tworzenia świadomego i aktywnego społeczeństwa.
Aby zwiększyć dostępność mieszkań gmina będzie stosować różne instrumenty finansowe. W celu osiągnięcia jak największych efektów pla-nuje się zaangażowanie środków różnych inwestorów, nie pomijając żad-nych możliwości wykorzystania kapitałów dostępnych na rynku.
Polityka mieszkaniowa prowadzona będzie z uwzględnieniem stopnia zamożności społeczeństwa.
Uchwałą Nr 260/XIV/03 z dnia 2.09.2003 Rada Miasta Płocka usta-liła wizję (misję), kierunki rozwoju i cele szczegółowe Strategii Zrównowa-żonego Rozwoju Miasta Płocka wskazując jako kierunek rozwoju – rozwój społeczny, a jako cel szczegółowy – dostępność mieszkań i poprawę ich stanu.
Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez zadania operacyjne określone w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i wieloletnim programie inwestycyjnym.
Realizacja polityki społecznej miasta w zakresie mieszkalnictwa zale-ży w głównej mierze od ogólnych uwarunkowań ekonomicznych i praw-nych określających ramy działań samorządu.

I. Podstawy prawne

Gospodarowanie istniejącymi zasobami mieszkaniowymi opiera się głównie o regulacje prawne zawarte w:
1.  ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego,
2.  ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
3.  ustawie o gospodarce nieruchomościami,
4.  ustawie o własności lokali,
5.  ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkanio-wego.
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.


II. Zasady polityki mieszkaniowej gminy

Biorąc pod uwagę swoje możliwości finansowe, gmina będzie reali-zowała program rozwoju mieszkalnictwa, kierując się poniższymi zasa-dami:
1.   Efektywne wykorzystanie własnego zasobu mieszkaniowego gminy, w tym wzmożenie działań w zakresie jego optymalnego wykorzystania oraz podnoszenia jakości zarządzania.
2.   Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania gospodarki mieszka-niowej (pozabudżetowych).
3.   Realizowanie polityki mieszkaniowej poprzez:
a)   własną aktywność,
b)   wspieranie programów i działań innych podmiotów,
c)   upowszechnianie działań gminnych, rządowych i pozarządowych wspierających rozwój inicjatyw mieszkaniowych.

III. Kierunki realizacji polityki –zasób mieszkaniowy pozyskiwany

1.   Pozyskiwanie lokali socjalnych poprzez:
a)   przekształcanie lokali komunalnych o obniżonym standardzie,
b)   adaptację na lokale socjalne budynków i lokali niemieszkalnych,
c)   budowa budynków o obniżonym standardzie przy udziale środków zewnętrznych.
2.   Budowa mieszkań czynszowych na wynajem w formule Towarzystw Budownictwa Społecznego. Miasto będzie wspierać budownictwo czyn-szowe na wynajem, realizowane przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w których gmina jest udziałowcem, z wykorzystaniem kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i innych.
3.   Prowadzenie programów z udziałem TBS-ów, w których gmina posiada swoje udziały, z prawem zasiedlania na zasadach ustalonych przez gminę.
4.   Niskonakładowe budownictwo mieszkaniowe finansowane w oparciu o środki gminne.
5.   Przygotowywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla inwes-torów poprzez:
a)   określenie sposobu realizacji i zasad finansowania budowy infra-struktury technicznej stanowiącej zadanie własne gminy z uwzględ-nieniem programów i inicjatyw lokalnych,
b)   wyznaczenie gruntów do zabudowy mieszkaniowej w miejscowych planach  zagospodarowania przestrzennego,
c)   koncentrację na realizacji i koordynacji budowy sieci magis-tralnych.

IV. Kierunki realizacji polityki –zasób mieszkaniowy istniejący

1.   Remonty i modernizacje budynków.
2.   Racjonalizacja wykorzystania gminnych zasobów mieszkaniowych.
3.   Efektywne gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.

Ad. 1.
W celu zahamowania dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych gminy, w szczególności zlokalizowanego w obrębie starego miasta, w kolejnych budżetach zabezpieczane będą środki na sfinansowanie remontów i modernizacji gminnych budynków. Dla zwiększenia środków na finansowanie remontów i modernizacji miasto będzie sięgać do źródeł pozabudżetowych w tym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym na remonty budynków zabytkowych, kredytów bankowych, Agencji Poszanowania Energii i innych.

Ad. 2
Racjonalizacja wykorzystania istniejącego zasobu mieszkaniowego będzie następowała poprzez intensyfikację zamian lokali. Pozwoli to na stworzenie warunków do przeciwdziałania dekapitalizacji zasobu (umożli-wienie prowadzenia remontów budynków) oraz dostosowanie standardu mieszkań i wysokości opłat do możliwości finansowych lokatorów. Dla sprawnego prowadzenia tych działań duże znaczenie będzie miało budow-nictwo czynszowe realizowane przez Towarzystwa Budownictwa Społecz-nego.
Opuszczane lokale będą w dużej mierze przeznaczane na lokale socjalne, co pozwoli na rozwiązywanie problemu osób zalegających z opłatami mieszkaniowymi. Zamiany lokali w części miasta objętej progra-mem rewitalizacji Starówki będą prowadzone z uwzględnieniem potrzeb wynikających z tego programu.

Ad. 3
a)   ustalanie takich stawek czynszów, które pozwolą na pokrywanie kosztów eksploatacji i remontów bieżących z uwzględnieniem ochrony rodzin o niskich dochodach,
b)   kontynuowanie sprzedaży lokali mieszkalnych przy zachowaniu zasady sprzedaży selektywnej,
c)   obniżanie kosztów utrzymania zasobów poprzez wyłanianie za-rządców i administratorów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
d)   sprzedaż lokali użytkowych oraz garaży, w tym szczególnie tych które nie znajdują najemców w drodze przetargów,
e)   prowadzenie intensywnych działań informujących nabywców lokali komunalnych o ich prawach i obowiązkach, również przy współ-pracy z branżowymi stowarzyszeniami (zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami).

Polityka mieszkaniowa będzie aktualizowana i weryfikowana na podstawie:
1.   realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płock,
2.   realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego { WPI },
3.   zobowiązań wynikających ze zmian przepisów prawa dotyczących gospodarki mieszkaniowej,
4.   zmian sytuacji społeczno – gospodarczej Miasta Płocka, jego mieszkań-ców i inwestorów budownictwa mieszkaniowego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 stycznia 2004, godzina 10:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 265
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji