UCHWAŁA NR 349/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA NR 349/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 ust. 2 w zw. z art. 77 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 244, poz. 1454) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto – Płock, udostępnione dla operatorów i przewoźników.
2. Wykaz przystanków udostępnionych dla operatorów określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Wykaz przystanków udostępnionych dla przewoźników określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1, określa załącznik Nr 3 do uchwały.


§ 3
Traci moc uchwała Nr 128/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Wojew. Mazow. nr 80, poz. 2565).

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

 


Uzasadnienie

Uchwała Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 r. Nr 128/IX/2011 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków nie reguluje wszystkich kwestii dotyczących warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w mieście Płocku, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,  ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Z uwagi na to, że załącznik nr 3 do wyżej wymienionej uchwały zmienia się prawie w całości, ponadto w znacznej części zmienia się załącznik nr 1 zawierający wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom oraz dodaje się załącznik nr 2 zawierający wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom, należało uchylić wyżej wymienioną uchwałę i zaproponować Radzie Miasta Płocka podjęcie nowej uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji