UCHWAŁA Nr 435/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 435/XXX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2008 roku
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 19  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2006 r. Nr 121. poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) - Rada  Miasta  Płocka   uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta  Płocka wprowadza się następujące zmiany:  § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie :
2. Określa się inkasentów opłaty targowej:
1) na targowiskach wymienionych w § 3 pkt I-III:
a) przy ulicach: Gwardii Ludowej (dz. 89/1, 84/3), Bielskiej 29, Bielskiej 31, Bielskiej 35, Bielskiej 56, Bielskiej 65, Ostatniej 2A, Rembielińskiego 6B - „Rynex” Spółka z o.o.
b) przy ul. Królewieckiej 19 - „Targpol” S.A.
c) przy ul. Bielskiej 37, Ostatniej 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Bujalski.
2) na doraźnych kiermaszach i miejscach sprzedaży okolicznościowej - „Rynex” Spółka z o.o.
3) w miejscach wymienionych w § 3 pkt IV – Straż Miejska w Płocku.

§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S AD N I E N I E

Zmianę do Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka wprowadza się na pisemny wniosek Pana Marka Bujalskiego właściciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Bujalski.
Pan Marek Bujalski prowadzi targowiska przy ulicy Bielskiej 37 oraz Ostatniej 2, w związku z tym wyznacza się go na Inkasenta poboru opłaty targowej na w/w targowiskach.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 11 grudnia 2008, godzina 12:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 949
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji