Uchwała Nr 390/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestów Społecznego Komitetu modernizacji ul. Letniej reprezentowanego przez przewodniczącego Zbigniewa Kluczyńskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 390/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestów Społecznego Komitetu modernizacji ul. Letniej reprezentowanego przez przewodniczącego Zbigniewa Kluczyńskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 3 października 2003r. przez Społeczny Komitet modernizacji ul. Letniej reprezentowany przez przewodniczącego Zbigniewa Kluczyńskiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący braku zgody na poszerzenie ul. Letniej – odrzucić częściowo.

§ 2


Protest dotyczący braku zgody na połączenie ul. Letniej z ul. Gęsią poprzez działki nr ew. 741, 752 i 754 oraz wnioskowania o wykonanie połączenia ul. Letniej z ul. Jesienną przez działki nr ew. 733 i 734 lub 733 i 709 – odrzucić w całości.


§ 3


W projekcie planu zmniejszyć projektowaną szerokość ul. Letniej z 7,0 do 5,0m w liniach rozgraniczających, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego
w Płocku.
W dniu 3 października 2003r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Społecznego Komitetu modernizacji ul. Letniej reprezentowanego przez Zbigniewa Kluczyńskiego kwestionujące następujące ustalenia w/w projektu planu:
1)poszerzenie ul. Letniej do 7,0m w liniach rozgraniczających,
2)połączenie ul. Letniej z ul. Gęsią przez działki nr ew. 741, 752 i 754.
W toku badania sprawy przedmiotowe pismo zostało zakwalifikowane jako protest.
Jednocześnie wnoszący wnioskuje o pozostawienie istniejącej szerokości ul. Letniej, która wynosi od 3,0m do 4,5m oraz o wykonanie połączenia ulicy Letniej z ulicą Jesienną przez działki nr ew. 733 i 734 lub 733 i 709.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta rozpatrzył przedmiotowe protesty i Zarządzeniem Nr 1087/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. postanowił o nieuwzględnieniu protestu, o którym mowa w § 2, natomiast protest,
o którym mowa w § 1 rozpatrzył w sposób następujący:
1)uwzględnił częściowo, poprzez zmniejszenie projektowanej szerokości ulicy Letniej z 7,0 do 5,0m w liniach rozgraniczających,
2)nie uwzględnił częściowo poprzez utrzymanie, w ograniczonym zakresie projektowanego poszerzenia tej ulicy.
W wyniku rozpatrzenia protestu, o którym mowa w § 1 zmniejsza się projektowaną szerokość ul. Letniej z 7,0 do 5,0m w liniach rozgraniczających. Całkowita rezygnacja z projektowanego poszerzenia tej ulicy jest niemożliwa ze względu na konieczność dostosowania jej parametrów do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie waruków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690). Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem minimalna szerokość ciągu pieszo – jezdnego stanowiącego dojście i dojazd do działek budowlanych wynosi 5,0m. Obecna szerokość ul. Letniej wynosi od 3,0m do 4,5m.
Projektowane poszerzenie przedmiotoej ulicy jest zgodne z ustaleniami obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej
z dnia 22 marca 1990r., wg których ulica Letnia ma szerokość 7,0m.
  Projektowane połączenie ulic Letniej i Gęsiej wynika z konieczności włączenia tych ulic do układu komunikacyjnego miasta oraz jest zgodne z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonym Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r.
Wnioskowane przez wnoszącego protest połączenie ulicy Letniej z ulicą Jesienną przez działki nr ew. 733 i 734 lub 733 i 709 nie uwzględnia konieczności usprawnienia komunikacji na ulicy Gęsiej. Zgodnie z przedmiotowym projektem planu połączone ulice Gęsia i Letnia mają stanowić jeden ciąg komunikacyjny oznaczony symbolem 27KX.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w całości.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 09:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 188
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji