projekty uchwał
Sesja IV - 27-01-2015

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż  w dniu 27 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1  (I piętro) odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Projekty uchwał do pobrania

 

Porządek obrad    

1/ Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/ Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta Płocka z 19.12.2014 roku.

4/ Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta Płocka z 30.12.2014 roku.

5/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2015-2031,

2. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na 2015 rok,

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

b) odczytanie wniosków komisji stałych,

c) odczytanie opinii komisji stałych,

d) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, 

e) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,

3. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

4. wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do składu „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego”,

5. przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017" oraz „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017",

6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Okopowej w Płocku,

7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Urodzajnej (Obr. 1) w Płocku, 

8. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 8, położonej w Płocku (obr.2), stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, 

9. uchylenia czterech uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

10. zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów,

11. wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

8/ Interpelacje i zapytania radnych.

9/ Odpowiedzi na interpelacje.

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2015, godzina 08:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 009
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji