UCHWAŁA NR 727/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie skargi Pani Ewy Jaszczak Kierownika Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku.

UCHWAŁA NR  727/LI/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie skargi Pani Ewy Jaszczak Kierownika Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Skargę z dnia 22 lutego 2010 roku  Pani Ewy Jaszczak na nienależyte załatwianie spraw, brak podejmowania działań wynikających z zakresu obowiązków, lekceważące podejście do obowiązków i postępowanie wbrew przyjętym normom kultury społecznej przez Komendanta Straży Miejskiej, uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Panią Ewę Jaszczak  z dnia 27  grudnia 2009 roku (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 28.12.2009 r.) na nienależyte załatwianie spraw, brak podejmowania działań wynikających z zakresu obowiązków, lekceważące podejście do obowiązków i postępowanie wbrew przyjętym normom kultury społecznej przez Komendanta Straży Miejskiej i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. uznała ją za nieuzasadnioną.
 Skarga dotyczyła braku należytej reakcji Straży Miejskiej, zdaniem skarżącej,  na prośby o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie parkowania pojazdów przez osoby nieuprawnione na terenie należącym do Delegatury  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku.
 W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi Komisji przez Komendanta Straży Miejskiej zarówno na piśmie (Pismo znak: Ldz. SM.0718-10/1619/10) jak i osobiście na posiedzeniu Komisji w dniu 26 kwietnia 2010 r. W posiedzeniach na których Komisja zajmowała się przedmiotowa skargą, pomimo zaproszenia, nie brała udziału skarżąca Pani Ewa Jaszczak.
 W wyjaśnieniach pisemnych przedłożono Komisji  zgromadzony w sprawie przez Straż Miejską materiał oraz zajęte stanowisko i opinie dotyczące  dróg wewnętrznych. Z przedstawionych informacji wynika, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa Straż Miejska nie miała podstaw do podjęcia działań o które zwróciła się skarżąca.
 Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach:  22.03.2010 r. i 26.04.2010 r.
 W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń wykonywanie zadań przez Komendanta Straży Miejskiej w Płocku oraz podległych pracowników zostało uznane za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem. Komisja nie stwierdziła lekceważącego podejścia do obowiązków i postępowania wbrew przyjętym normom kultury społecznej przez Komendanta Straży Miejskiej w Płocku stąd też uznała skargę za nieuzasadnioną i przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 28 maja 2010, godzina 10:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 529
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji