Uchwała Nr 861/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie skargi z dnia 02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J. małżonków Budmar.

Uchwała Nr 861/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie skargi z dnia 02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J.  małżonków Budmar.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 92 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr  23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. ) oraz art. 223 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Uznać, że Rada Miasta Płocka nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi z dnia 02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J.  małżonków Budmar na nienależyte wykonywanie zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku  i postanawia przekazać ją do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie jako organu właściwego do jej załatwienia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna dokonała oceny materiału zebranego w sprawie  skargi złożonej w dniu 02.09.2005 roku przez Państwa Wandę i Stefana J. Budmar na nienależyte wykonywanie zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku w zakresie :
1) bezczynności przejawiającej się w braku odpowiedzi na podania z dnia 01.08.2005r. i z dnia 22.08.2005 r. wnoszone za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 63 § 1 i 4 kpa, a dotyczące spraw z zakresu administracji rządowej rozstrzyganych przez nadzór budowlany;
2) odmowy udzielenia informacji publicznej dotyczącej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 35;
3) braku pouczenia o sposobie i trybie odwołania od wydanej przez PINB decyzji;
4) zaniechania zażądania przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego budynku zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
5) zaniechania wydania zaświadczenia w trybie art. 217 § 1 i 3 kpa dotyczącego stanu technicznego w/w nieruchomości –
- i sprawę przekazała do Oddziału Radców Prawnych Urzędu Miasta Płocka celem wydania stosownej opinii prawnej.
Komisja uzyskała opinię prawną Nr KPM.OR.I.0540/343/05 z dnia 17 listopada 2005r. Radcy Prawnego Barbary Pawelskiej. Według wniosków zawartych w opinii prawnej Rada Miasta Płocka jest właściwa tylko w sprawie skarg dotyczących wykonania przez służby, inspekcje i straże wytycznych i poleceń pochodzących od władz powiatu (miasta na prawach powiatu) t.j:
1/ w zakresie uchwalonych przez Radę Miasta kierunków działania lub wskazanych zagrożeń, zgodnie
    z przepisami ustaw ustrojowych służb;
2/ w zakresie wykonania poleceń Prezydenta Miasta Płocka wykonującego zadania starosty w  sprawie
    usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa programów współdziałania;
3/ oraz skarg w sprawie wykonania budżetu uchwalonego przez Radę Miasta.
Skarga Wandy i Stefana J Budmar nie dotyczy żadnej z ww. spraw. W sprawie pozostałych skarg w sprawach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej właściwy jest Wojewoda działający przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Stąd też kierując się przedmiotową opinią, że Rada Miasta Płocka nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, Komisja na posiedzeniu w dniu 07 grudnia 2005 roku zaakceptowała stanowisko zaprezentowane w opinii prawnej i przedkłada Radzie stosowny projekt uchwały celem jej podjęcia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 631
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji