Uchwała Nr 737/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru banku na „Bankową obsługę Budżetu Miasta Płocka” oraz zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym.

Uchwała Nr 737/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie wyboru banku na „Bankową obsługę Budżetu Miasta Płocka” oraz zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz 1591, z 2002 roku Dz. U.  Nr 23 poz . 220, Dz . U.  Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. u. Nr 113 poz.984, dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. 134 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku  o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, dz. U. Nr  65 poz. 594, Dz. U. Nr  96, poz. 74, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z  2004 roku dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291), art. 10 ust. 1 w związku z art. 142 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr  96 poz. 959, Dz. U. Nr 116, poz. 1207, Dz. U. Nr 145, poz. 1537) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Wybrać na realizację zadania pn. „Bankowa obsługa Budżetu Miasta  Płocka”  w okresie od 1 lipca 2005r. do 31 stycznia 2009r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Płocku, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO.

§ 2

1.Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym Budżetu Miasta Płocka zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu
do wysokości 30.000.000,00 zł. (maksymalną wysokość kredytu w rachunku bieżącym określa na każdy rok budżetowy Rada Miasta Płocka w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka).
2.Ustanowić jako formę zabezpieczenia weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
3.Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji
i wyrażenia zgody na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie  z tytułu umowy kredytu.

§ 3

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bankową obsługę budżetu wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący jednostki.
 Postępowanie dotyczyło bankowej obsługi budżetu miasta Płocka w tym Organu, Urzędu Miasta Płocka (jednostka budżetowa), jednostek i zakładów budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury.
Do przetargu przystąpiły cztery podmioty:
1.ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Legionowie Zespół Klienta Korporacyjnego w Płocku.
2.Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Płocku.
3.Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie Oddział w Płocku.
4.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie.
 Jedynym kryterium oceny ofert  była cena. Wszystkie oferty były ważne. Za najkorzystniejszą uznano ofertę banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Płocku. W postępowaniu przetargowym oferenci nie składali protestów i odwołań.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 213
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji