UCHWAŁA Nr 638/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu.

UCHWAŁA Nr 638/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu.

Na podstawie  art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280) w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 i z 2004 r. Nr 237, poz. 2376) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W  uchwale  Nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu  w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1/ dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,4894 zł,
 2/ dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,7846 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady  Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 438
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji