UCHWAŁA NR 72/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Panu Janowi Waćkowskiemu.

UCHWAŁA NR 72/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Janowi Waćkowskiemu.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r. poz. 583,poz. 6057 z 2014 r. poz. 251) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Janowi Waćkowskiemu za wieloletnią społeczną pracę i zaangażowanie w życie kulturalne Płocka.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 376
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji