UCHWAŁA NR 11/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 11/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) w związku z § 1 uchwały Nr 8/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka pismem Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 08.12.2006 r. – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego, obsadzić mandat radnego poprzez wstąpienie na to miejsce Pana Andrzeja Janusza Burnata w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 20 grudnia 2006, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 987
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji