UCHWAŁA Nr 818/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie: zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA  Nr 818/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie: zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r.
 
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.: Nr 102, poz. 651 ze zmianami: Dz. U. Nr 106, poz. 657, Nr 143, poz. 963) oraz art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r.: Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3 poz. 13) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
1. W Uchwale nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy (zwana dalej „Uchwałą nr 352/XXIV/08”), zmienionej Uchwałą nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. , zmianie ulega § 1 pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie: “2. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach będących w całości własnością Gminy – Miasto Płock wybudowanych przed 2000 r., a nie wymienionych w Załączniku Nr 1, pod warunkiem sprzedaży zbiorowej 100% udziałów  w nieruchomości”.
2. W załączniku nr 1 do Uchwały nr 352/XXIV/08 stanowiącym wykaz budynków, w których prowadzona jest sprzedaż lokali komunalnych, po punkcie 129 dodaje się punkty 130, 131 i 132 o  następującej treści: „130. Brzoskwiniowa 4, 131.  Jasna 12, 132. Kochanowskiego 27”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

                    Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o wykup lokali mieszkalnych wystąpili mieszkańcy budynku dotychczas nie przeznaczonego do sprzedaży położonego w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 27. Wykup zbiorowy za 5% nie jest możliwy z uwagi na to, że dwóch najemców nie jest zainteresowanych wykupem, przez co powyższy wniosek nie był możliwy do zrealizowania. Dopisanie budynku do załącznika nr 1 Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27-05 -2008 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, pozwoli najemcom na wykup lokali w formie indywidualnej bądź zbiorowej.

Mieszkańcy budynku Jasna 12 złożyli podanie z prośbą o umieszczenie nieruchomości w załączniku nr 1 w/w uchwały. W budynku znajduje się czterdzieści lokali mieszkalnych z czego trzydzieści sześć jest uprawnionych do wykupu. Wpisanie w/w budynku pod Uchwałę Rady Miasta, umożliwi  zainteresowanym najemcom wykup zbiorowy mieszkań z 90% bonifikatą.

Dnia 08.06.2010r. został zawarty akt notarialny sprzedaży mieszkań położonych w budynku Brzoskwiniowa 4 w formie zbiorowej z bonifikatą 95%.  W budynku pozostał jeden lokal mieszkalny, którego właścicielem jest Gmina – Miasto Płock. W celu umożliwienia wykupu w/w lokalu przez najemcę należy dopisać budynek do załącznika nr 1  Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27-05 -2008 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Zmienia się brzmienie § 1 pkt 2 w/w uchwały w celu niedopuszczenia do przypadków pozostawienia pojedynczych lokali gminnych w budynkach, w których zaistnieje sprzedaż z bonifikatą 95%.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 181
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji