UCHWAŁA NR 848/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 848/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.  

 

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 19 w zw. Z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318, z 2014r. poz. 379); art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223, poz. 498)   

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) Radzie – rozumie się przez to Radę Miasta Płocka;

2) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Płocka;

3) Osiedlu – rozumie się przez to jednostkę pomocniczą Miasta Płocka;

4) Mieście – rozumie się przez to Gminę Miasto Płock;

5) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Płocka;

6) Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Płocka;

7) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizację pozarządową i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Rozdział I

Ogólne konsultacje społeczne

 

§ 2

1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta.

2. Konsultacje przeprowadza się z Mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w sprawach ważnych dla Miasta.

3. Konsultacje z mieszkańcami Miasta przeprowadza się w celu:

1) włączenia Mieszkańców w proces zarządzania Miastem;

2) wyrażenia przez Mieszkańców opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

3) maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych;

4) pozyskania społecznego zrozumienia dla projektowanych rozwiązań;

5) budowania społeczeństwa obywatelskiego.

4. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

5. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) całego Miasta;

2) lokalny – dotyczący mieszkańców z określonego terenu Miasta;

3) środowiskowy – dotyczący mieszkańców reprezentujących określone środowiska społeczne, zawodowe, branżowe.

 

§ 3

1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje:

1) Prezydent;

2) Rada Miasta.

2. Rada Miasta podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) 50 mieszkańców,

b) Młodzieżowej Rady Miasta,

c) Rady Osiedla,

d) Rady Działalności Pożytku Publicznego,

e) 10 organizacji pozarządowych.

3. Wniosek zawiera w szczególności: 

1) proponowany przedmiot konsultacji;

2) wnioskodawcę;

3) sugerowaną formę konsultacji;

4) teren objęty konsultacjami;

5) proponowany termin;

6) podpisy uprawnionych osób.

4. Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady zarządza przeprowadzenie   konsultacji w sprawach ważnych dla Miasta.

5. Zarządzenia Prezydenta w sprawie przeprowadzania konsultacji powinny być ogłoszone i zawierać następujące informacje:

1) przedmiot oraz formę konsultacji;

2) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach;

3) termin i miejsce wyłożenia lub podania do publicznej wiadomości materiałów dotyczących przedmiotu konsultacji oraz udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii.

6. Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne zgłaszają propozycję przeprowadzenia konsultacji społecznych do komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3, która koordynuje wszelkie działania z tym związane.

7.Projekt zarządzenia przygotowuje komórka organizacyjna lub jednostka                            organizacyjna i przedkłada do akceptacji komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3, którego kierownik parafuje projekt zarządzenia.

 

§ 4

Prezydent przeprowadza na zasadach określonych w uchwale konsultacje w sprawach zasadniczych dla rozwoju Miasta, w tym:

1) dokumentów o charakterze strategicznym i programowym dotyczących rozwoju Miasta, w tym programów strategicznych dotyczących kwestii społecznych;

2) programów rewitalizacji na terenie Miasta;

3) inwestycji wieloletnich o istotnym znaczeniu dla całego Miasta, regionalnym                 i ponadregionalnym, planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Miasta;

4) zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta;

5) projektu budżetu Miasta (budżet obywatelski);

6) projekty współfinansowane lub finansowane ze środków zewnętrznych.

 

 

 

Rozdział II

Formy i sposób przeprowadzenia konsultacji

 

§ 5

1. Konsultacje mogą odbywać się w szczególności w formie: 

1) zebrań z mieszkańcami (w szczególności: organami osiedli, organizacjami pozarządowymi); 

2) opinii przekazywanych pisemnie lub poprzez miejskie forum internetowe, zainstalowane na oficjalnej stronie internetowej Urzędu;

3) ankiet elektronicznych i wiadomości wysyłanych pocztą internetową;

4) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub założeń do projektu dokumentu), propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Gminy na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego;

5) zebrania dla zainteresowanych organizacji pozarządowych i przedstawicieli Prezydenta w celu publicznego przeczytania programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;

6) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym lub instytucjom, w trybach określonych odrębnymi przepisami;

7) grup fokusowych;

8) tworzenia wspólnych zespołów do współtworzenia aktów normatywnych;

9) referendum, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

10) zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej w trybie otwartego konkursu ofert;

11) inicjatywy lokalnej,

12) sądów obywatelskich.

2. Prezydent dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb                                 i zaistniałych okoliczności.

3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada specjalnie powołana przez Prezydenta komórka organizacyjna, wspierana przez komórkę merytoryczną.

4. W każdej komórce organizacyjnej i jednostce organizacyjnej jest wyznaczony pracownik, który odpowiada za współpracę z komórką organizacyjną zajmującą się konsultacjami społecznymi.

5. Możliwe jest prowadzenie konsultacji w różnych (kilku) wybranych formach.

6. Komórka, o której mowa w ust. 3., określa w szczególności: szczegółowy plan konsultacji oraz konspekt spotkań konsultacyjnych.

7. Do przeprowadzenia poszczególnych form można zatrudnić facylitatora lub moderatora.

§ 6

Informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Miasta. Można ogłosić w szczególności poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, podanie informacji w prasie lokalnej, radiu, telewizji, portalach społecznościowych oraz we wszelkich innych formach określonych                        w odrębnych przepisach.

 § 7

1. O wynikach konsultacji Prezydent informuje na oficjalnej stronie internetowej Miasta, portalach internetowych, na tablicy w Urzędzie lub/i jednostkach organizacyjnych do zgłaszania opinii i uwag.

2. Do każdej pisemnie zgłoszonej uwagi Prezydent musi się odnieść, w szczególności uzasadniając czemu dana uwaga została odrzucona, w formie raportu z konsultacji, przygotowywanego przez specjalną komórkę organizacyjną zajmującą się konsultacjami społecznymi, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia zakończenia konsultacji.

 

 

Rozdział III

Konsultacje aktów prawa miejscowego i programu współpracy

 

§ 8

1. Konsultacjom podlegają projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i program współpracy z organizacjami pozarządowymi, na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Za konsultacje opisane w tym dziale odpowiada Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 9

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe, Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, zespoły tematyczne a także inne ciała konsultacyjne, działające w mieście, powołane programem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta. 

§ 10

1. Terminem rozpoczęcia konsultacji jest data przekazania Przewodniczącemu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego elektronicznej informacji Prezydenta                      o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego podlegającego konsultacji. 

2. Przewodniczący Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o konsultacjach innych członków. 

3. Czas konsultacji wynosi do 5 dni, poza uchwałami w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz strategiami i programami, gdzie termin nie może być krótszy niż 14 dni. 

§ 11

1. Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego w terminie określonym w § 10 ust. 3 przekazuje Prezydentowi pisemną opinię dotyczącą przedłożonego do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.

2. Brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w § 10 ust. 3 oznacza rezygnację                 z prawa udziału w konsultacjach.

§ 12

Szczegółowe zasady Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego określi w drodze regulaminu.

 

Rozdział IV

Inne konsultacje

 

§ 13

Konsultacje społeczne przeprowadza się również na zasadach określonych w ustawie:

1) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym w zakresie konsultowania przez organ samorządu gminnego z mieszkańcami gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie obowiązku opracowywania i realizacji powiatowych i wojewódzkich strategii rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o wyniki konsultacji przeprowadzonych odpowiednio z gminami z obszaru danego powiatu oraz powiatami z obszaru danego województwa;

4) z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy              w zakresie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki rynku pracy we współpracy i na podstawie dialogu z partnerami społecznymi;

5) z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie obowiązku konsultowania przez organy administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi projektów programów rozwoju;

6) z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie obowiązku organów administracji publicznej konsultowania ze społeczeństwem dokumentów planistycznych (m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 

§ 14

Uchwała podlega okresowej ewaluacji, zarządzanej przez Prezydenta. Projekt zarządzenia w tej sprawie przygotowuje Wydział Promocji i Informacji Oddział Informacji Miejskiej Zespół Komunikacji Społecznej.

 

§ 15

Uchyla się uchwałę nr 45/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący 

        Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 sierpnia 2014, godzina 14:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 684
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji