UCHWAŁA NR 657/XLV/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmiany daty obchodów Dni Historii Płocka w 2010 roku

UCHWAŁA NR 657/XLV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmiany daty obchodów Dni Historii Płocka w 2010 roku

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 Dz.U. Z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218), uchwały Nr 248/XXX/92 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 1992 roku i uchwały Nr 319/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku uchwala się co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zmianę daty i ustala się datę obchodów Dni Historii Płocka w 2010 roku w drugi weekend czerwca 2010 roku, tj. na dni 11,12 i 13 czerwca 2010 roku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
                                                                                            

 

                                
Uzasadnienie

Propozycja zmiany terminu Dni Historii Płocka i Dnia Chemika w 2010 roku na drugi weekend czerwca, tj. w dniach 11,12 i 13 czerwca, spowodowana jest licznymi propozycjami bardzo atrakcyjnych imprez, przy czym niektóre można zorganizować tylko w w/w terminie (np. Jarmark Tumski). Ponadto w tym roku Święto Bożego Ciała przypada 3 czerwca, czyli przed pierwszym weekendem. Częste wyjazdy płocczan na wypoczynek w tym okresie uniemożliwiłyby wszystkim zainteresowanym skorzystanie z bogatej oferty wydarzeń.
Wobec powyższego zmiana daty święta miasta w 2010 roku wydaje się jak najbardziej zasadna.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 27 stycznia 2010, godzina 11:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 440
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 28 stycznia 2010, godzina 12:42
  • Historia aktualizacji

  • 28 stycznia 2010, godzina 12:42 Aktualizacja danych
    27 stycznia 2010, godzina 11:53 Aktualizacja danych