UCHWAŁA NR 284/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych, położonych w Płocku przy ul. Kolejowej, Obr. 12 Radziwie.

UCHWAŁA NR 284/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2011 roku

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych, położonych w Płocku przy ul. Kolejowej, Obr. 12 Radziwie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 j.t. ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U.  z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ; z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz U. z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Dz.U. Z 2011 Nr 40 poz. 230, Nr 117, poz.679, Nr 134 poz 777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 13 ust. 1, art 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 j.t. ze zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz. 1323, Dz.U. z 2011 r., Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz.673, Nr 130 poz 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz 732, Nr 187 poz. 1110) - Rada Miasta postanawia, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Płocku przy ul. Kolejowej, Obręb Nr 12 Radziwie wg ewidencji gruntów i budynków będących własnością Gminy Płock, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 2809/1, o pow. 0,3146 ha, KW PL1P/00085515/7, nr 2809/2, o pow. 0,0708 ha i nr 2898 o pow. 0,1209 ha, KW PL1P/00068105/5 (łączna  powierzchnia ww. nieruchomości 5063 m²).
Przedmiotem zbycia będą łącznie ww. nieruchomości.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka
                                                                                          
 Artur  Jaroszewski
U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomości zabudowane położone w Płocku przy ul. Kolejowej, Obręb 12  Radziwie        oznaczone numerami ewidencyjnymi działek 2809/1, o pow. 0,3146 ha KW PL1P/00085515/7, nr 2809/2, o pow. 0,0708 ha i nr 2898 o pow. 0,1209 ha, KW PL1P/00068105/5 (łączna  pow. ww. nieruchomości 5063 m²) wg ewidencji gruntów         i budynków stanowi własność Gminy Płock.

Aktualnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego przedmiotowe nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana została w listopadzie 2011 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Tadeusza Jaszewskiego  na kwotę 1.105.718,00 złotych,
Mając na uwadze fakt, iż wartość przedmiotowych nieruchomości przekracza 1.000.000,00 złotych nie ma zastosowania § 4 Uchwały Rady Miasta Płocka nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będacych jej własnością na okres powyżej trzech lat.
Konieczne zatem jest podjęcie przez Radę Miasta Płocka uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż  w/w nieruchomości  w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (poniedziałek, 02 stycznia 2012, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 878
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji