Uchwała Nr 945/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Uchwała Nr 945/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie zmiany uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759) w z związku z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745), § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. 2004 r. Nr 200, poz. 2051, 2005 r. Dz. U. Nr 87, poz. 745, z 2006 r. Dz. U. Nr 58 poz. 404), uchwały Nr 928/195/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji konkursowej dla działania 2.2 ZPORR 2004-2006 Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w województwie mazowieckiem (zmienionej uchwałą Nr 1046/196/05 z dnia 14.06.2005 r. oraz Nr 826/277/06 z dnia 25.04.2006 r.) oraz uchwały Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów (zmienionej uchwałami Nr 814/ XLVII/05 z dnia 25.10.2005 r. oraz Nr 897/LIII/06 z dnia 21.02.2006 r.) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. W treści § 3 ust. 1 skreśla się wyraz „udokumentowanych”.

2. W treści § 3 ust. 2  wyraz „przekazane” zastępuje się wyrazem „przyznawane”.

3. W § 3 ust. 2 pkt. 2  kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje  się pkt. 3 w  brzmieniu:
1)     „3) finansowej wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciach szkolnych.”.

4. W § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
    „6. Stypendium w formie pieniężnej przyznawane jest na podstawie ewidencji obecności ucznia na zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2005/2006, przy czym:
1) stypendysta nie może opuścić więcej niż 30% godzin lekcyjnych w jednym z okresów,
o których mowa w pkt 2, chyba że przedstawi zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające nieobecność,
2) SKS przedstawia do MKS dwa zaświadczenia o obecności stypendystów, odpowiednio za miesiące wrzesień 2005 - kwiecień 2006 oraz maj 2006 - czerwiec 2006, na podstawie których dokonana zostanie wypłata stypendium. Obowiązek składania zaświadczenia
o obecności za miesiące maj 2006 – czerwiec 2006 nie dotyczy maturzystów, w przypadku których wymagane jest zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego,
3) SKS prowadzi szczegółową ewidencję frekwencji stypendystów i na jej postawie wydaje zaświadczenia o obecności stypendystów,
4) wzór zaświadczeń o obecności stypendystów oraz wzór zestawienia godzin nieusprawiedliwionych ustali ZJO,
5) stypendysta wraz z rodzicem/opiekunem zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne zgodnie z § 3 ust. 1 oraz do przedstawienia, na koniec roku szkolnego, kopii świadectwa ukończenia klasy lub świadectwa maturalnego.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

W związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 826/277/06 z dnia 25.04.2006 r. powstała możliwość przyznawania uczniom uczestniczącym w programie „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005-2006” stypendium w formie pieniężnej.

Rezygnacja z obowiązku poświadczania przez uczniów wydatków poniesionych na cele edukacyjne fakturami lub innymi dokumentami (rachunkami, paragonami, biletami) na rzecz zaświadczenia o uczestnictwie uczniów w zajęciach szkolnych, to nowe rozwiązanie mające na celu uproszczenie systemu przyznawania pomocy uczniom w ramach działania 2.2 ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Przekazywanie kolejnych transz stypendium bezpośrednio uczniowi, dokonywane będzie na podstawie zaświadczenia o jego uczestnictwie w zajęciach szkolnych. Będzie ono podpisywane przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną. Możliwe będzie również składanie zbiorczego zaświadczenia dla wszystkich uczniów objętych programem stypendialnym.
Jednocześnie uczniowie, bądź osoby podpisujące w imieniu uczniów umowy o przekazywaniu stypendium, będą zobowiązane do:
• złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne - jednorazowo na cały rok szkolny,
• przedstawienia, na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia klasy lub świadectwa maturalnego.
Uczniowie, którzy wyrażą zgodę na nową formę wypłaty stypendium, podpisując jednocześnie stosowany aneks do umowy o przekazywaniu stypendium, w przypadku przekroczenia ustalonego limitu godzin nieusprawiedliwionych zostaną wykluczeniu z projektu.
 Proponowane zmiany do regulaminu „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005-2006” mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu realizacji programu stypendialnego. Przy obecnie stosowanej formie refundacji część stypendystów ma problemy z wykorzystaniem całej kwoty stypendium. Jest to związane z faktem, iż najpierw muszą ponieść koszty na cele edukacyjne, a dopiero po udokumentowaniu tych wydatków otrzymują zwrot środków finansowych. Dodatkowo przewiduje się, że zmiany te wpłyną w znaczący sposób na zwiększenie motywacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach szkolnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji