UCHWAŁA NR 75/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy – Miasto Płock w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego

UCHWAŁA NR 75/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy – Miasto Płock w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  Rada Miasta Płocka  uchwala, co następuje:

 

§1

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka powierza się Zastępcy  Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji – Jackowi Terebusowi  reprezentowanie Gminy - Miasto Płock z prawem głosu na posiedzeniach Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 11:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 101
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji