UCHWAŁA NR 612/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
zmieniająca uchwałę nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku.

UCHWAŁA NR 612/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku


zmieniająca uchwałę nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy w §1 w ust 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) w zakresie zakupu oleju opałowego:
a) w 2010 roku – 486.780,00 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) złotych,
b) w 2011 roku - 486.780,00 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) złotych;
3) w zakresie zakupu usług ochrony obiektu:
a) w 2010 roku – 406.114,00 (czterysta sześć tysięcy sto czternaście) złotych,
b) w 2011 roku -  406.114,00 (czterysta sześć tysięcy sto czternaście) złotych.“
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Z uwagi na określenie nowych wartości w zakresie zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku na zakup oleju opałowego i ochronę obiektu konieczna jest zmiana uchwały nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 921
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji