U C H W A Ł A Nr 94/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie delegowania radnych do „Komisji bezpieczeństwa i porządku w Płocku”.
U C H W A Ł A Nr 94/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 rokuw sprawie delegowania radnych do „Komisji bezpieczeństwa i porządku w Płocku”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 92 oraz art. 38 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Miasta Płocka deleguje do „Komisji bezpieczeństwa i porządku w Płocku” następujących radnych:

1. Pan Jacek Szubstarski
2. Pan Jacek Jasion


§ 2.

Uchyla się Uchwałę Nr 1133/LV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie delegowania radnych do „Komisji bezpieczeństwa i porządku w Płocku”.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 306
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji