UCHWAŁA NR 528/XXXI/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie: zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa

UCHWAŁA NR 528/XXXI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2013 roku   

w sprawie: zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567), art. 12 pkt 1 oraz 8 lit. „i” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979) w związku z art. 16 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 3 Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych, który stanowi załącznik do uchwały nr 158/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 150, poz. 4775) wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) informatycznego wsparcia pracowników oświaty w obsłudze modułów on-line platformy zarządzania oświatą „e - Oświata”.

2) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1 a w brzmieniu:

„ 1a) wynikających z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.) w zakresie obsługi administracyjnej dotowania żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez inne niż Miasto Płock osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,”

3) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych oświaty Miasta
Płocka wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 ze zm.) oraz weryfikacji danych z baz
danych Ministerstwa Edukacji Narodowej służących ustalaniu wysokości części
oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Płocka,”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

  Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 stycznia 2013, godzina 10:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 058
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji