projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 września 2015 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Płocka.


Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad                               
1/  Otwarcie obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/  Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka z 25.08.2015 roku.
4/ Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
5/ Informacja i ocena działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu, tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy. Możliwość współpracy z przedsiębiorcami a bezrobocie w Płocku (dotychczasowa współpraca, plany na 2015 – 2020).
6/  Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. uznania piłki ręcznej za jedną ze strategicznych dyscyplin sportowych dla Miasta Płocka – projekt obywatelski,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2031,
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015,
4. zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2015 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock,
5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Boryszewskiej,
6. określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2015 r.,
7. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku,
8. nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Płock,
9. uchylająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
10. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
11. zmiany uchwały nr 81/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015,
12. skarg Pana Dariusza Górskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. i 23 czerwca 2015 r.,
13. skarg Pani Bogumiły Żurek,
14. skargi Pana Marka Masiewicza.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Interpelacje i zapytania radnych.
10/ Odpowiedzi na interpelacje.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 22 września 2015, godzina 13:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 141
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 22 września 2015, godzina 14:00
  • Historia aktualizacji

  • 22 września 2015, godzina 14:00 Aktualizacja danych
    22 września 2015, godzina 13:56 Aktualizacja danych