Uchwała Nr 102/VIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2003 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2003 rok.
Załączniki:
 
 
Plan finansowy jednostki powiatowej administracji zespolonej na 2003 rok

Układ dochodó gminy

Układ dochodów powiatu

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2003 ROK

Wydatki ogółem

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2003 - gmina

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2003 - powiat

PRZYCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2003 ROK

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2003 ROK

PODZIAŁ ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2003 ROKU NA FUNKCJONOWANIE RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI

PROGNOZA DŁUGU MIASTA PŁOCKA NA DZIEŃ 31.12.2003 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2003 ROK

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2003 roku

Przychody i wydatki środków specjalnych w 2003 roku

Dotacje dla instytucji kultury w 2003 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2003 ROK 
Uchwała Nr 102/VIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 2003 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 oraz art. 51 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806), art. 109, 118, 122 i 124 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148), Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Płocka ogółem w wysokości 358.165.374,00 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

A. Dochody Budżetu Gminy (zgodnie z załącznikami nr 1 i 3) 265.555.274,00 zł.
- Dochody własne gminy 206.098.874,00 zł.
- Subwencja ogólna z Budżetu Państwa 46.544.451,00 zł.
- Dotacja celowa na zadania własne 3.043.609,00 zł.
- Dotacja na zadania zlecone gminie 9.763.340,00 zł.
- Dotacja celowa na inwestycje zlecone gminne 100.000,00 zł.
- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00 zł.

B. Dochody Budżetu Powiatu (zgodnie z załącznikami nr 2 i 3) 92.610.100,00 zł.
- Dochody własne powiatu 4.782.730,00 zł.
- Subwencje 50.954.744,00 zł.
- Dotacja celowe na zadania bieżące własne 4.696.083,00 zł.
- Dotacja celowe na inwestycje własne powiatu 23.905.000,00 zł.
- Dotacja celowe na zadania bieżące zlecone 7.276.543,00 zł.
- Dotacja celowa na inwestycje zlecone powiatu 680.000,00 zł.
- Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 315.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Płocka na 2003 rok ogółem w wysokości 379.900.374,00 zł. (zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6)

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

- Wydatki bieżące na zadania własne 266.861.240,08 zł.
w tym:
Rezerwa 5.214.000,00 zł.

- Wydatki majątkowe na zadania własne 94.899.250,92 zł.
- Wydatki na zadania zlecone 17.819.883,00 zł.
w tym:
Zadania zlecone – gmina 9.863.340,00 zł.
z tego: wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł.
Zadania zlecone – powiat 7.956.543,00 zł.
z tego: wydatki inwestycyjne 680.000,00 zł.
- Wydatki na zadania bieżące na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 315.000,00 zł.
- Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 5.000,00 zł.

§ 3

Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.300.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.
Wydatki ustalone w § 2 ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.300.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

Ustala się deficyt Budżetu Miasta Płocka na 2003 rok w kwocie 21.735.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 21.735.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 14) są:
- Przychody z prywatyzacji bezpośredniej 20.200.000,00 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7.000.000,00 zł.
- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (sprzedaż obligacji gminnych)
7.000.000,00 zł.

§ 5

Prognozę zadłużenia miasta Płocka na 31.12. 2003 r. stanowi załącznik nr 13.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.964.000,00 zł. na inne wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy przy opraco-wywaniu budżetu.

2. Tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek płac w wysokości 3.250.000,00 zł.
§ 7

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 9.327.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 17.


§ 8

Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Płocka w wysokości 2.185.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
1. Zakładów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 15)
- przychody w wysokości 10.755.495,00 zł.
- wydatki w wysokości 10.785.181,00 zł.

2. Środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 16)
- przychody w wysokości 5.678.597,00 zł.
- wydatki w wysokości 5.811.225,00 zł.
§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
1. Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 7).
- przychody w wysokości 4.180.000,00 zł.
- wydatki w wysokości 5.733.115,75 zł.
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 8)
- przychody w wysokości 1.490.000,00 zł.
- wydatki w wysokości 2.930.000,00 zł.
3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącz-nikiem nr 9).
- przychody w wysokości 440.000,00 zł.
- wydatki w wysokości 840.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1. Zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł.,
2. Udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym łącznie do wysokości 5.000.000,00 zł.
3. Dokonania zmian w planie wydatków w tym również w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierow-nikom jednostek organizacyjnych Miasta.
5. Lokowania w bankach przejściowo wolnych środków finansowych w trakcie wyko-nywania budżetu 2003 roku.

§ 12

Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 178.500,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 12).

§ 13

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta Płocka może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 30.000.000,00 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

§ 16

Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 841
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 04 grudnia 2003, godzina 07:48
  • Historia aktualizacji

  • 04 grudnia 2003, godzina 07:48 Aktualizacja danych
    03 grudnia 2003, godzina 12:34 Dodanie załączników