UCHWAŁA NR 350/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

UCHWAŁA NR 350/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” i art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887), w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr19, poz.115, ze zmianą: Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 , Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018 Nr 225 poz. 1466, Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945) i uchwałą Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§1


W § 7 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku dodaje się pkt. 29 w brzmieniu:

„budowa, przebudowa, remont oraz planowanie, utrzymanie i finansowanie oświetlenia  znajdującego się na terenie Gminy Miasto Płock.”

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

UZASADNIENIE

Zmiana polegająca na dodaniu pkt. 29 w § 7 ust.1 załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 jest konsekwencją zmian organizacyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniającego Zarządzenie nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka. Miejski Zarząd Dróg przejął dotychczasowe kompetencje Zespołu Inżynierii Miejskiej Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym UMP. MZD stał się jednostką odpowiedzialną za oświetlenie na terenie Gminy-Miasta Płock.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 984
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji