Uchwała Nr 756/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: sprostowania błędów pisarskich w Uchwale Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku

Uchwała Nr 756/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: sprostowania błędów pisarskich w Uchwale Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)   Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym  Woj. Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2001 r. Nr 22, poz. 194, prostuje się następujące błędy pisarskie:
1)w § 9 ust. 5 – w kolumnie 2 tabeli „nazwa i symbol ulicy” w wierszu 26 zamiast wyrazów 
„ul. Wiosenna 48.KD.1/1” powinny być wyrazy „ul. Wiosenna 48.KD.1/2”;
2)w § 35 ust. 3 – w kolumnie 1 tabeli „symbol na rysunku planu” w wierszu 38 zamiast wyrazów „47.KD.1/2” powinny być wyrazy „47.KD.1/1”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała dotyczy sprostowania błędów pisarskich w Uchwale Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku. Zgodnie z rysunkiem, stanowiącym integralną część w/w. uchwały, ulica Wiosenna na odcinku zachodnim sklasyfikowana została jako ulica dojazdowa, jednojezdniowa, jednopasowa i oznaczona symbolem 47KD1/1. Natomiast w §35 ust. 3  tekstu uchwały przedmiotowy odcinek ulicy sklasyfikowany został jako ulica dojazdowa, jednojezdniowa dwupasowa i oznaczony symbolem 47KD.1/2 zamiast tak jak na rysunku planu symbolem 47KD1/1 oraz w dwóch innych miejscach tekstu uchwały tj. w §9 ust. 5 oraz w §10 ust. 4.   
Ulica Wiosenna na odcinku środkowym i jej projektowanym przedłużeniu w kierunku wschodnim oznaczona została, zarówno na rysunku planu jak również w  trzech miejscach tekstu uchwały (dwukrotnie w §9 ust. 5  i raz w § 35 ust. 3) symbolem 48KD1/2. Natomiast w §9 ust. 5 – w kolumnie 2 tabeli „nazwa i symbol ulicy” w wierszu 26 użyto symbolu 48KD1/1 zamiast 48KD1/2.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 083
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji