Uchwała Nr 310/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul.Otolińskiej w Płocku.

Uchwała Nr 310/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul.Otolińskiej w Płocku.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz.721) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;  

                                     
§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako część działki nr 173/36  o pow. 5850 m2 przy ul.Otolińskiej w Płocku na okres 5 lat.  

         
§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki


    U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

 Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości zabudowanej  o pow. 5850  m 2  stanowiącej część działki 173/36 zlokalizowanej przy ul. Otolińskiej w Płocku z przeznaczeniem na cele produkcyjno-składowe  wystąpił dotychczasowy najemca.
Poprzednia umowa najmu  obejmuje okres od 01.12.2000r. do 31.12.2003r.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  dzierżawa nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 08:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 371
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji