projekty uchwał
Sesja XLV - 26-01-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 (wtorek)                 w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLV Sesja Rady Miasta Płocka.


Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad

1/Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starówki za 2009 rok.
4/Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
5/Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.
6/Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r.
7/Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1.zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2010 rok,
2.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego,
3.ustanowienia pomnika przyrody,
4.zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku,
5.zmiany daty obchodów Dni Historii Płocka w 2010 roku,
6.założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej  i publicznego zespołu szkół oraz nadania statutów i podpisania założycielskich,
7.ustalenia liczby  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej 4,5% alkoholu  (z  wyjątkiem piwa), przeznaczonych do  spożycia poza  miejscem sprzedaży na terenie miasta Płocka,
8.wezwania Pana Macieja Waś do usunięcia naruszenia dotyczącego uchwały Rady Miasta Płocka Nr 624/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/Interpelacje i zapytania radnych.
11/Odpowiedzi na interpelacje.
12/Sprawy różne.
13/Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka. 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 19 stycznia 2010, godzina 10:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 261
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji