Uchwała Nr 775/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

Uchwała Nr 775/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie:  wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg  kategorii dróg krajowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych, odcinków drogi krajowej Nr 62, w mieście Płocku:
1.ul. Popłacińska (od ul. Portowej do ul. Kolejowej),
2.ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Kilińskiego do ul. Wyszogrodzkiej),
3.ul. Wyszogrodzka (odcinek od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego).

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miasta Płocka Nr 558/XXIX/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie opinii projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia kategorii dróg krajowych odcinków  drogi krajowej nr 62.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Zgodnie z art.5 ust 2 oraz art.10 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  publicznych, w mieście na prawach powiatu, Rada Miasta Płocka opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych, w granicach administracyjnych miasta Płocka.
Jednocześnie ze względów proceduralnych konieczne jest uchylenie dotychczasowej uchwały w tej sprawie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 13:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 883
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji