UCHWAŁA NR 420/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka

UCHWAŁA NR 420/XXVI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku


w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 77, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 i Dz. U z 2012r. poz.567) oraz art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), art. 5 ust. 5a, art. 9 ust.1 i art.17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), a także art. 4 ust.1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U z 2011r. Nr 197, poz.1172)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka:

1. Szkoły specjalne

1.1  szkoły podstawowe specjalne
1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24  w Płocku, ul. Szymona Kossobudzkiego 12,
    w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7
2) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Płocku, ul. harcerza Antolka Gradowskiego 24,
    w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego


1.2 gimnazja specjalne
1) Gimnazjum nr 7 Specjalne w Płocku, ul. harcerza Antolka Gradowskiego 24,
    w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego

2) Gimnazjum Specjalne nr 9  w Płocku, ul. Szymona Kossobudzkiego 12,
     w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7

1.3 zasadnicze szkoły zawodowe specjalne
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna w Płocku, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14,
    w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2

1.4 szkoły specjalne przysposabiające do pracy
1) Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Płocku, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14,
    w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2


2. Szkoły ponadgimnazjalne

2.1 licea ogólnokształcące
1) Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku,
     ul. Stanisława Małachowskiego 1
2) Liceum Ogólnokształcące im. Władysław Jagiełły w Płocku, ul. 3 Maja 4,
    w Zespole Szkół nr 6
3) III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza
    11, w Zespole Szkół nr 3                              
4) IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Płocku, ul. Faustyna Piaska
    5, w Zespole Szkół nr 1        
5) V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Edukacji
    im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, Al. Floriana Kobylińskiego 25,     
6) Liceum Ogólnokształcące nr 6 (SMS) w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
    w Zespole Szkół Technicznych
7) Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich im. Księdza Poety
    Jana Twardowskiego w Płocku, ul Kazimierza Wielkiego 27
8) Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
    w  Płocku, pl. gen. Jarosława  Dąbrowskiego 2
9) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,
    ul. Kutnowska 30,   
10) VII Liceum Ogólnokształcące w Płocku, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 2a,
      w Zespole Szkół nr 5
11) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
      w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów
12) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
      w Płocku, ul Kazimierza Wielkiego 27
13) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej
      w Płocku, ul. Kutnowska 30,
  
2.2 licea profilowane
1) Liceum Profilowane nr 1 w Płocku, ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 4,
     w Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich
2) Liceum Profilowane nr 3 w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4, w Zespole Szkół Technicznych
3) Liceum Profilowane nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,
     w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
4)  Liceum Profilowane dla Dorosłych w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
     w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów
5) Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,
     ul. Kutnowska 30
   
2.3 technika
1) Technikum nr 1 w Płocku, ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 4,
    w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego
2) Technikum nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7,
    w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie
3) Technikum nr 3 w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4, w Zespole Szkół Technicznych
4) Technikum nr 4 w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2,
    w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
5) Technikum nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,
    w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
6) Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku,
    Al.  Floriana Kobylińskiego 25,
7) Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30,
8) Technikum dla Dorosłych w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
    w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów

2.4 zasadnicze szkoły zawodowe
1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Płocku, ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 4,
     w Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7,
     w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
     w Zespole Szkół Technicznych
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2,
     w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
5) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,
     w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
6) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,
     ul. Kutnowska 30,   
7) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Płocku, al. Kilińskiego 4,
     w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów
8) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej
    w Płocku, ul. Kutnowska 30,
   
2.5 technika uzupełniające
1) Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,
      ul. Kutnowska 30,    
2) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
    w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów
3) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7,
    w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie
4) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego
     4,  w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
5) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej
     w Płocku, ul. Kutnowska 30,
   
2.6 uzupełniające licea ogólnokształcące
1) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku, al. Kilińskiego 4,
    w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów
2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 27
3) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii
    Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30
 
2.7 szkoły policealne
1) Szkoła Policealna nr 1 w Płocku, ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 4,
    w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego
2) Szkoła Policealna nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7,
    w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie
3) Szkoła Policealna nr 3 w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
    w Zespole Szkół Technicznych
4) Szkoła Policealna nr 4 w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2,
    w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
5) Szkoła Policealna nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,
    w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
6) Szkoła Policealna w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30    
7) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
    w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów
8) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,
    w Zespole Szkół Budowlanych nr 1
9) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
    w Zespole Szkół Technicznych
10) Policealne Studium Zawodowe  dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Edukacji
     im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, Al. Floriana Kobylińskiego 25
11) Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej
      w Płocku, ul. Kutnowska 30

§ 2
Traci moc Uchwała Nr 719/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku  w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 29 sierpnia 2012, godzina 08:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 586
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji