Uchwała Nr 727/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Płock do projektu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” realizowanego przez Niemiecki Związek Budownictwa Mieszkaniowego, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Berlinie.

Uchwała Nr 727/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Płock do projektu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” realizowanego przez Niemiecki Związek Budownictwa Mieszkaniowego, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Berlinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.986, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759),
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Płock do projektu pn. „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” realizowanego przez Niemiecki Związek Budownictwa Mieszkaniowego, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Berlinie w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III B finansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

§ 2

Koszty związane z udziałem Gminy Płock  w projekcie pokrywane będą z Budżetu Miasta Płocka, dz.750, rozdz. 75023, par. 4540 – składki do organizacji międzynarodowych.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Projekt „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – EuRoB- Kulturalne dziedzictwo jako lokalny i regionalny czynnik gospodarki” powstał w 2001 roku z inicjatywy Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Mieszkaniowego, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Berlinie, które jest koordynatorem projektu oraz Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków. Ponadto partnerami projektu są niemieckie ministerstwa federalne i landowe, fundacje oraz miasta z Niemiec, Danii, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Głównym celem projektu jest pobudzenie turystyki jako gałęzi gospodarki lokalnej i regionalnej, wzmocnienie wspólnej europejskiej tożsamości poprzez stworzenie tematycznej trasy turystycznej, oprócz tego założeniem jest poprawienie oznaczenia obiektów architektonicznych, wspieranie długofalowej turystyki kulturalnej. Zamiarem jest również dążenie do wspólnego rozwoju innowacyjnych produktów turystycznych i kulturalnych w celu poprawienia lokalnej promocji partnerów projektu (miast uczestniczących w projekcie), poprawienie jakości serwisu hotelowego i sektora turystycznego. stworzenie tematycznej trasy turystycznej, prezentującej dziedzictwo architektury gotyku ceglanego.

W latach 2002 – 2004 zrealizowano pierwszą część EuRoB. Budżet wynosił 861.900,00 Euro. Projekt dofinansowany został z funduszu Unii Europejskiej  INTERREG. W tym czasie zrealizowano następujące przedsięwzięcia: opracowano i wydano folder i broszury informacyjne o szlaku, oznakowano obiekty tablicami informacyjnymi (każde miasto otrzymało 4 takie tablice),
wykonano multifunkcjonalną stronę internetową. W projekcie „EuRoB I” uczestniczyły następujące polskie miasta: Szczecin, Olsztyn, Grudziądz, Chojna, Gdańsk i Chełmno.

Ponieważ pierwszy etap zakończył się sukcesem i cieszył się dużym zainteresowaniem Komisja Europejska  w marcu 2005 pozytywnie zaopiniowała wniosek na realizację drugiej części projektu EuRoB.
Partnerami drugiej edycji projektu są miasta: Wilno z Litwy; Ryga z Łotwy; Tartu z Estonii; Stralsund, Bad Doberan, Greifswald, Lüneburg, Neubrandenburg, Rügen, Wismar, Parchim z Niemiec; Naestved, Ribe i Horsens z Danii; z  Polski uczestniczą: Olsztyn, Gdańsk, Koszalin, Chełmno, Kołobrzeg, Słupsk. Ponadto Rada Dziedzictwa Narodowego Estonii, Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Budownictwa Mieszkaniowego, Federalny Urząd  Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków, Ministerstwo Pracy i Budownictwa Meklemburgii – Pomorza Zachodniego

Projekt „EuRoB II - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego II” realizowany będzie w okresie od wiosny 2005 do jesieni 2007. Wysokość budżetu to 1.645.700 Euro. 
W ramach projektu zrealizowane będzie m.in.:
- wydanie nowego wielojęzycznego katalogu - każdy partner prezentowany będzie na   dwóch stronach - nakład 30.000 -50.000,
-  wydanie broszury oraz specjalnego plakatu promującego szlak,
- rozbudowa strony internetowej o nowe wersje językowe (obecnie tylko w języku  angielskim i niemieckim),
- prezentacja szlaku na największych targach turystycznych na świecie,
- spotkania dotyczące marketingu w turystyce, promocji szlaku jako produktu turystycznego,
- wizyty studyjne z udziałem dziennikarzy i tour-operatorów,
- oznakowania szlaku i zabytków gotyckich w formie tablic informacyjnych.
Realizacja  w/w przedsięwzięć mieści się w kwocie 5.000 Euro wpłacanej przez każdego partnera.
Oprócz wymienionych wcześniej korzyści innym ważnym aspektem udziału w tym projekcie jest możliwość wymiany doświadczeń z innymi miastami, które uczestniczyły w pierwszej części EuRoB lub innych projektach, poznanie najlepszych praktyk, możliwość zorganizowania spotkania jednej z grup roboczych w Płocku. Uczestniczące w pierwszym etapie miasta Olsztyn i Chełmno bardzo pozytywnie oceniają jego realizację. Ponadto uczestnictwo w projekcie wpłynie na szerszą promocję Płocka w kraju, ale co najważniejsze za granicą, co w przyszłości może doprowadzić do zwiększenia ruchu turystycznego w Płocku. Należy podkreślić, że uczestnictwo w projektach finansowanych przez Komisję Europejską jest dobrze oceniane przy składaniu innych aplikacji o dotacje unijne.

Płock posiada następujące obiekty pochodzące z epoki gotyku: wieża Kolegiaty św. Michała z XIV w. (LO im. St. Małachowskiego), dwie wieże zamkowe: szlachecka i zegarowa z czasów Kazimierza Wielkiego dobudowane do opactwa pobenedyktyńskiego, kanonia z XV w. (obecnie siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego, Dom Pod Trąbami, budynek wzniesiony na przełomie XIV i XV w. jako kanonia, fragment muru kazimierzowskiego przy ul. Kwiatka, oraz baszta obronna z pozostałościami muru kazimierzowskiego (obecnie siedziba Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
  
Powyższa sprawa wymaga uchwalenia przez  Radę Miasta, co wynika z Ustawy o samorządzie gminnym art. 18, ust. 2, pkt12a „Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych”.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 13:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 187
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji