UCHWAŁA Nr 178/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego na placu Gabriela Narutowicza w Płocku.

UCHWAŁA Nr 178/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego na placu Gabriela Narutowicza w Płocku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego na placu Gabriela Narutowicza w Płocku.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Bolesław III Krzywousty, syn Władysława Hermana, urodził się w 1086 roku. Całe swoje życie był mocno związany z Płockiem. Władał płockim grodem jako suweren, księżę oraz władca niezależny i niepodlegający niczyim wpływom. Płocka warownia z uwagi na rolę i działania Krzywoustego stała się najważniejszym ośrodkiem decyzyjnym w ówczesnym państwie Polan. Bolesław doceniał położenie i znaczenie Płocka oraz wartości osadnicze jego zaplecza. Księciu zależało na stworzeniu szczególnie dobrze wyposażonego i zabezpieczonego ośrodka władzy, skierowanego swym oddziaływaniem ku Prusom i Pomorzu. Za jego życia Płock stał się rezydencją na miarę europejską i ośrodkiem kultury promieniującym na cały kraj. Ten awans Płocka należy tłumaczyć przede wszystkim wysunięciem w polityce polskiej problematyki pólnocno-zachodniej przez płockiego księcia. Dwór monarszy Krzywoustego stanowił prężny ośrodek kultury. Książe przyzywał na gród wykształconych cudzoziemców, szczególnie zakonnników o artystycznych upodobaniach, malarzy, rzeźbiarzy. Bolesław III Krzywousty to wybitny Płocczanin ale również władca Polski o niezaprzeczalnych zasługach. Walczył o zjednoczenie państwa polskiego i jego całkowitą niezależność.
Od 2003 roku działa Społeczny Komitet Budowy pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego, reprezentowany przez przedstawicieli różnych środowisk miasta działających na rzecz wzniesienia pomnika. Jako miejsce lokalizacji komitet wskazał plac Gabriela Narutowicza. Propozycja ta otrzymała akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków. Miejsce lokalizacji pomnika na placu Narutowicza zostanie wskazane w drodze konkursu. Ponadto konkurs określi formę pomnika oraz sposób zagospodarowania placu.                                  W następnym etapie zostaną sporządzone projekty wykonawcze, w oparciu o które zostanie wybudowany pomnik.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie wznoszenia pomników.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 367
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji