Uchwała Nr 931/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie: powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w likwidacji.

Uchwała Nr 931/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie: powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w likwidacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128), art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104) i §§11 i 12 Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz w związku z Uchwałą Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w likwidacji, w składzie:
1.  Piotr Kubera    -  Przewodniczący
2.  Andrzej Paweł Dwojnych     -  Członek –  przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
3.  Marek Krysztofiak   -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
4.  Krzysztof Rolirad    -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
5.  Zygmunt Buraczyński  -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
6.  Andrzej Nowakowski     -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
7.  Jacek Szubstarski   -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2006r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Rada Społeczna Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku powołana została Uchwałą Nr 1069/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26.04.2002r., zmienioną następnie Uchwałą Nr 35/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2002r., Uchwałą Nr 172/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. oraz Uchwałą Nr 512/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004r. W skład Rady Społecznej SZPZOZ w Płocku obecnej kadencji wchodzą: p.Piotr Kubera – jako przewodniczący Rady oraz jako członkowie Rady p.Marek Szczygielski – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego i p.Zygmunt Buraczyński, p.Józef Czurko, p.Andrzej Nowakowski, p.Elżbieta Popczuk, p.Jacek Szubstarski - jako przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta Płocka. Zgodnie ze Statutem SZPZOZ w Płocku kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata (§ 11 ust. 2 Statutu), tzn. że w dniu 26.04.2006r. upływa kadencja obecnej Rady Społecznej SZPZOZ w Płocku. Z chwilą upływu kadencji Rady Społecznej SZPZOZ w Płocku wygasa mandat członków tej Rady (zgodnie z § 13 ust. 1 pkt d) Statutu).
W dniu 21.02.2006r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 891/LIII/06 w sprawie likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku. Zgodnie z opinią prawną przepisy nie zawierają regulacji, stosownie do których brak byłoby obowiązku powoływania rady społecznej w likwidowanym samodzielnym publicznym zoz-ie. Istnieje zatem potrzeba ustalenia imiennego składu Rady Społecznej SZPZOZ w Płocku w likwidacji na następną kadencję.
Zgodnie z ustawą z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (art. 45 ust. 1, ust. 5 i ust. 8 ustawy) oraz § 11 Statutu SZPZOZ w Płocku:
- Radę Społeczną SZPZOZ w Płocku powołuje Rada Miasta Płocka;
- w skład Rady Społecznej SZPZOZ w Płocku wchodzą: Przewodniczący Rady (Prezydent Miasta Płocka lub osoba przez niego wskazana) oraz członkowie Rady tj. przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego i przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta Płocka w liczbie od 2 do 5 osób (nie muszą to być osoby ze składu Rady Miasta Płocka);
- członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik SZPZOZ w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 221
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:57
  • Historia aktualizacji

  • 28 kwietnia 2006, godzina 08:57 Aktualizacja danych