Uchwała Nr 948/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (uchwalonego Uchwałą 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r.)

Uchwała Nr 948/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (uchwalonego Uchwałą 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r.)

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 , w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175  poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.  Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz Uchwały Nr 865/L/05  Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka  na 2006 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.

Przystąpić do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, dla terenu położonego w granicach określonych w § 2 oraz zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Jako granice terenu objętego zmianą planu miejscowego określić:
1)od zachodu – ulica Gościniec,
2)od południa – ulica Grabówka,
3)od wschodu – wschodnie granice działek o nr ew. 1422/20 i 3688/1,
4)od północy – ulica Grabówka (przedłużenie w kierunku wschodnim).

§ 3.

Jako źródło finansowania ustalić budżet miasta Płocka na 2006 rok, Dział. 710, Rozdział 71004 § 4300 i § 4170, Zadanie Nr 01/WUGIV/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Do Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru wpłynął wniosek  Pana Henryka Sztomberskiego z dnia 05.09.2005r. w sprawie zmiany ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, obowiązującego dla działki o nr ew. 1418/24. Dotyczył on zmiany linii zabudowy od rzeki Rosicy z 30 m do 25 m. Zdaniem wnioskodawcy „obecnie sugerowana odległość linii zabudowy 30m  od rzeki Rosicy uniemożliwia usytuowanie budynku mieszkalnego zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi jej właściciela. Działka 1418/24 traci swój pierwotny charakter (pod zabudowę) i staje się co najwyżej działką rekreacyjną. Narusza to prawo własności i powoduje straty materialne wynikające ze zmiany charakteru i funkcji posiadanej nieruchomości.” Ponadto, wnioskodawca wnosi, że istniejąca zabudowa zrealizowana w latach 1998-2002 jest zlokalizowana  w odległości od 12 do 25 m od linii brzegowej rzeki Rosicy. 
Zgodnie z  art. 14 ust. 5, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ), przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych jego rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Sporządzona Analiza został przyjęta Zarządzeniem Nr 5001/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 maja 2006r. Wykazała, że zasadne jest przystąpienie do sporządzenia zmiany planu dla terenów w granicach określonych w § 2 niniejszej uchwały. Istniejąca zabudowa jest zlokalizowana w odległości od 15 do 20m od linii brzegowej rzeki Rosicy.
Zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 i 4 , w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 286
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji